خرید و فروش کرم ایزینیا(کرم پوسال) و کود ورمی کمپو
گروه تولیدی تجاری خاک سبز نوین فعالیت خود را از سال1390 در زمینه تولید کرم خاکی آیزینیا فوتیدا و کود آلی و ارگانیک ورمی کمپوست با روش های نوین در سطح استان تهران ..