فروش انواع محصولات HO Hsing (اوهسينگ) تايوان http://www.hohsing.com.tw

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد:
انواع کلاج موتور(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
انواع موتور کلاج دار(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-510 (اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-520, (اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-510, (اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-520, (اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-620, (اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-720 (اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-6B0.(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRing Compressor RB40(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلBlower 50Hz (اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-4B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-4B0-9(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-4B0-F(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-5B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-6B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-590/59U(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-690(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلBlower 60Hz (اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-4B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-4B0-9(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-4B0-F(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-5B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-6B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-590/59U(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-690(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-4?(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-5?(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-6(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB40-690(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRing Compressor RB50(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-5B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-5B0-9(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-5B0-F(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-6B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-590(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلBlower 60Hz(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-5B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-5B0-9(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-5B0-F(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-6B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-590(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-5B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-5B0-9(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-5B0-F(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-6B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-590(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلVacuum 60Hz(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-5B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-5B0-9(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-5B0-F(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-6B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-590(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRing Compressor RB60(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-5B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-5B0-9(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-6B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-7B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-5D0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-5B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-5B0-9(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-6B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-7B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-5B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-5B0-9(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-6B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-7B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-5D0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-5B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-5B0-9(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-6B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-7B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRing Compressor RB80(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-4B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-5B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-5B0-9(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-6B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-4B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-5B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-5B0-9(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-6B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-4B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-5B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-5B0-9(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-6B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-4B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-5B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-5B0-9(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-6B0(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
Servo Motor G Series(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
Servo Motor GD Series(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
انواع AC SERVO MOTOR GM(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلAC SERVO MOTOR GT(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلAC SERVO MOTOR HVP-9E(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلAC SERVO MOTOR i50(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلAC SERVO MOTOR i51(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
SERVO MOTOR i60 - Suitable any type of cover stitch machine modify.(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
AC SERVO MOTOR i70 - Reliable control and full function design(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلAC SERVO MOTOR i90M(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
انواع MINI AC SERVO MOTOR MD-DIGITAL(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
انواع MINI AC SERVO MOTOR MH-DIGITAL(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
انواع CLUTCH MOTOR(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلSUCTION DEVICE RB-125B / RB-325B(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلSUCTION DEVICE RB-120A / RB-320A(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلVENTURI DEVICE(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
انواع PRESSER FOOT LIFTER(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
PF-1 Series (اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلPF-2 Series(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلPF-4 Series(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلPF-9 Series(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلAF-168(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلAF-899(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
انواع SOP6 - STANDING OPERATION PEDAL انواع (اوهسينگ) تايوان HO Hsing
انواع STANDING OPERATION PEDAL SOP-6(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
انواع SOP8 - STANDING OPERATION PEDAL(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
انواع SOP8 STANDING OPERATION PEDAL:(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
انواع RING COMPRESSOR (اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB-40-1 2-Stage(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRING COMPRESSOR RB-80(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRING COMPRESSOR RB-20(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRing Compresser RB-40(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB-40-1 2-Stage(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRING COMPRESSOR RB-50(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB50-1 2-Stage(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRING COMPRESSOR RB-60(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB60-1 2-Stage(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB80-1 2-Stage(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRB-IE2 (50Hz)(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRegenerative / Side Channel Ring Blowers(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلCP High Efficiency Motor(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلRotary Vane Vacuum Pump CP08-xxx-Z(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلROTARY VANE VACUUM PUMP CP-10(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلROTARY VANE VACUUM PUMP CP-10 IEC Type(without motor)(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلROTARY VANE VACUUM PUMP CP-20(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلROTARY VANE VACUUM PUMP CP-20 IEC Type(without motor)(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلROTARY VANE VACUUM PUMP CP-30(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلROTARY VANE VACUUM PUMP CP-30 IEC Type(without motor)(اوهسينگ) تايوان HO Hsing
مدلROTARY VANE VACUUM PUMP CP-40(اوهسينگ) تايوان HO Hsingهمچنين از ديگر محصولات اين شرکت انواع لوازم اندازه گيري تابلويي FASE ايتاليا و Iskra اسلووني ( ايسکرا) و Microidea ايتاليا ( ميکروآيديا ) و الکترکس ايتاليا (Electrex ايتاليا)– انواع پاور فکتور کنترلر Microidea ايتاليا و همچنين انواع شير برقي و پمپ Yuken ژاپن ( يوکن ژاپن ) و انواع موتور هاي Watt drive اتريش ( موتور وات درايو) و موتور هاي WEG برزيل ( موتور وگ ) – ترموستات ها و رله ها و کنترلر دماي Thermosystems ايتاليا ( ترموسيستمز ايتاليا) – انواع رله هاي Flag ( رله هاي پرچم ) شرکت Torresan ايتاليا ( رله TOR تور ايتاليا ) و انواع جرقه زن و رله مشعل Brahma و رله هاي حفاظت ترانسفورماتور Tecsystem ايتاليا مي باشد.
وب سايت شرکت :
www.co-ax.com
www.Shahin-co.ir

ترانس جريان ALCE Elektrik ترکيه ، سنسور Braun آلمان ، تاکومتر Braun آلمان ، کانکتور Hummel هامل آلمان ، کانکتور Lemo لمو سوئيس ، انواع ترانسديوسر hsing cheng سيانگ چنگ تايوان انواع مولتي متر hing cheng سيانگ چنگ تايوان ، ماژول ورودي و خروجي Braun آلمان ، انواع کانکتور هاي Amphenol آمفنول فرانسه، انواع فيش هاي نر ي و مادگي Lemo لمو سوئيس، انواع فيش هاي نري مادگي Hummel هامل آلمان انواع سنسور فشار Huba control هوبا کنترل سوئيس انواع موتور کنترل هاي Itlal group ايتال ايتاليا انواع پوزيشنر sss ژاپن ، انواع رله هاdelcon فنلاند ، انواع چراغ هاي سيگنالي sirena سيرنا ايتاليا ، انواع آژير sirena سيرنا ايتاليا ، انواع تجهيزات ضد انفجار coelbo کوئلبو ايتاليا ، انواع ترموستات coelbo کوئلبو ايتاليا ، انواع سنسور coelb کوئلبو ايتاليا ، انواع سوئيچ فشار coelbo کوئلبو ايتاليا ، انواع فيلتر franke آلمان فرانکه آلمان انواع فيلتر franke آلمان فرانکه آلمان ،انواع فيلتر TDK ژاپن ، انواع سطح سنج OFFICINE OROBICHE ايتاليا ، انواع سوئيچ سطح OFFICINE OROBICHE ايتاليا محصولات آفيسينس اوروبيچه ،شنت Acmes آکمس فرانسه ، انواع سوئيچ metrix متريکس آمريکا ، انواع سنسور metrix متريکس آمريکا ، انواع سنسور لرزه metrix متريکس آمريکا، انواع سنسور ويبره metrix متريکس آمريکا ، انواع رله imo ايمو انگليس ، انواع باتري شارژر Teledyne تله داين آمريکا ، انواع باتري شارژر Gill گيل آمريکا ، انواع سوئيچ cella ايتاليا ، انواع سوئيچ سلا ، انواع منبع تغذيه Gutor گوتر سوئيس ، انواع اينورتر Gutor گوتر سوئيس، انواع سوئيچ فشار Lektra لکترا ايتاليا ، انواع سوئيچ فشار Cella چلا ايتاليا ، انواع رله Erni ارني ايتاليا، مقاومت metrosil متروسيل انگليس ، برقگير metrosil متروسيل انگليس ، ارستر metrosil متروسيل انگليس ، سنسور Meggitt ، رله کومات Comat سوئيس ، انواع صاعقه گير France paratonne ، انواع کانتر صاعقه France paratonne ، انواع موتور Ghibson قيسبون ، انواع موتور Schorch شرش ، انواع انکودر Kuebler کويبلر ، انواع سنسور Delimon دليمون آلمان ، انواع سوئيچ فشار Delimon دليمون آلمان ، انواع محصولات Minimax مينيماکس آلمان ، انواع رله ETA ، انواع منبع تغذيه Elba البا آلمان ، انواع سنسور Kuebler کوبلر آلمان ، انواع کابل Lapp لپ آلمان ، ترانس Sael ايتاليا، شير Indra ايندرا ايتاليا، ولو Indra ايتاليا، شير Oliver انگليس، پاور ميتر Hsing Cheng تايوان، پاور آنالايزر سري hc6030 تايوان، ترانسديوسر Hsiang Cheng تايوان، سوئيچ فشار Potter پوتر، شير Univer يونيور ايتاليا، بوبين Univer يونيور ايتاليا، سيلندر Univer يونيور ايتاليا، منبع تغذيه Cosel کوسل (کاسل) ژاپن، رله comat کومات سوئيس، رله Dold دولد آلمان، تايمر دولد آلمان، محصولات Semikron سميکرون آلمان ، ماژول Semikron سميکرون آلمان، ماژول IGBT شرکت Semikron سميکرون آلمان، تايريستور Semikron سميکرون آلمان، درايو Semikron سميکرون آلمان، ماژول ماسفت Semikron سميکرون آلمان، ديود Semikron سميکرون آلمان، ماژول ديود Semikron سميکرون آلمان، رکتيفاير Semikron سميکرون آلمان، فن Semikron سميکرون آلمان، استک Semikron سميکرون آلمان، سوئيچ Dold دولد آلمان، رله ايمني Dold دولد آلمان، انکلوژر Dold آلمان، سنسور Huba Control هوبا کنترل سوئيس، سوئيچ فشار Huba Control هوبا کنترل سوئيس، ترانسميتر فشار Huba Control هوبا کنترل سوئيس، رله Relog ريلاگ آلمان، محصولات EAW-Relaistechnik آلمان، رله EAW آلمان، رله 2RH01 ، رله 2RH02 ، ترموسوييچ EAW آلمان، تايمر سري 2RH، رله RA70 ، انکودر Baumer ، انکودر بامر، انکودر Kuebler ، انکودر کوبلر، سنوسر Horn آلمان، تاکومتر Horn المان، انکودر Horn آلمان، کانکتور Ilme ايلمه، گيج وايز Wise ، گيج فشار Wise باطري شارژر Mastervolt مسترولت، منبع تغذيه mastervolt مسترولت، آمپرمتر Bluesea آمريکا، سوئيچ Bluesea آمريکا بلوسي آمريکا، انواع محصولات دريايي Bluesea آمريکا بلوسي آمريکا، انواع پالسر eltomatic التوماتيک، محصولات Acnor ، کابل دريايي Acnor آکنور، محصولات صنعت دريايي Acnor آکنور، کانکتور هاي دريايي Acnor آکنور ، محصولات BEP ، باطري مانيتورينگ BEP ، مديريت باطري BEP ، حفاظت مدار BEP بپ، سوئيچينگ ديجيتال BEP ، باطري سوئيچ BEP ، باسبار BEP ، فيوز BEP ، نگهدارنده فيوز BEP ، محصولات Marinco مارينکو ، محصولات Promariner پرومارينر، باطري شارژر Promariner پرومارينر، ايزولاتور Promariner پرومارينر، اينورتر Promariner پرومارينر، binocular شرکت Promariner پرومارينر ، ديمر Blue sea بلوسي آمريکا، امپرمتر Blue sea بلوسي آمريکا، ميتر Blue sea بلوسي آمريکا، باطري شارژر Blue sea بلوسي آمريکا، رله Blue sea بلوسي آمريکا، اتوماتيک شارژينگ رله Blue sea بلوسي آمريکا، سوئيچ باطري Blue sea بلوسي آمريکا، باطري سوئيچ Blue sea بلوسي آمريکا، سلونوئيد Blue sea بلوسي آمريکا، باسبار Blue sea بلوسي آمريکا، ايزولاتور Blue sea بلوسي آمريکا، فيوز Blue sea بلوسي آمريکا، فيوز بلاک Blue sea بلوسي آمريکا، سوئيچ Blue sea بلوسي آمريکا، پنل ميتر Blue sea بلوسي آمريکا، ميتر تابلويي Blue sea بلوسي آمريکا، Circuit breaker شرکت Blue sea بلوسي آمريکا، بريکر Blue sea بلوسي آمريکا، سوئيچ Baco باکو فرانسه ، خط کش Iskra ايسکرا، انکودر Iskra ايسکرا، رله Schleicher اسشليشر آلمان، رله ايمني Schleicher اسشليشر آلمان، انواع ترانس Belpa بلپا – ترانسفورماتور Belpa بلپا ، رله Arteche آرتچه اسپانيا، انرژي متر ND Metering – نمايندگي Nothorn Design نورتن ديزاين انگليس- ترانس جريان APT چين – ترانسفورماتور APT – نمايندگي انحصاري مور آلمان- نمايندگي انحصاري Murrelektronik آلمان – منبع تغذيه Cabur کابور ايتاليا- کانکتور Palazzoli پالازولي- رله Cheng Yang چنگ يانگ – ترانسديوسر GA003 – ترانسديوسر MR1 MU – تاکومتر VDO – سوئيچ Stromag – گيج بامر Baumer – سوئيچ بامر baumer- سوئيچ Boudron hennai – گيج Boudron hennai – يوپي اس Ea-Elektro آلمان – يوپي اس UPS 724-11B – سنسور TQ402 – ترانس Cheng Yang چنگ يانگ - رله P&B انگليس- محصولات Tippkemper Matrix GmbH آلمان، انواع کانکتور M12 - انواع کانکتورM18 - انواع کانکتورM16 – انواع کانکتور M23 -اينکودر کوبلر Kubler آلمان- انکودر کوبلر Kubler آلمان- کانکتور lewden لودن، سنسور Meggitt مگيت سوييس، سنسور Vibrometer ويبرو ميتر سوسيس، نماينده ويبرومتر سوييس، سنسور JPC ، سوئيچ JPC، ترانس جريان ALH-0.66 ، سوييچ stromag استروماگ، نماينده استرومگ، تاکومتر T401، نمايندگي Woodward ، رله woodward ، شمع CK4 ، سرشمع Beru ، رله RA70 ، رله RCND ، رله RCNE ، رله بوخلتز، رله buchholz ، رله MR ، ترانسديوسر MR ، رله messko مسکو، نماينده متريکس metrix ، سوييچ متريکس metrix، رله ropex روپکس، نمايشدهنده MasterK مسترکي فرانسه، ترانسميتر MasterK مسترکي فرانسه، لودسل MasterK مسترکي فرانسه، محصولات www.masterk.com ، ميگر Chauvin Arnoux مگر چاوين آرنوکس، ترانسديوسر Enerdis ، انرديس فرانسه، منبع تغذيه EATSIS اتاسيس، ترانسديوسر TRIAD ترياد، ETASIS Power supply، محصولات Yueqing Finglai Electric Co.,Ltd، ترموستات فينگلاي کنترلر Finglai ، کمپرسور Copeland کوپلند، scroll copeland compressor ، رله ترازاکي Terasaki، بريکر ترازاکي Terasaki ، کليد ترازاکي Terasaki، ارت فالت ترازاکي Terasaki ، ارت ليکيج ترازاکي Terasaki، نماينده تراساکي، محصولات Teltek تلتک، محصولات توزين Jesma جسما، محصولات Logimine لوگيمين، نماينده لوجيمين، محصولات Arpege MasterK آرپگه مسترکي، رله وودوارد، بورد Woodward وودوارد، گاورنر Woodward وودوارد رله حفاظتي Woodward وودوارد ، برد Woodward وودوارد ، برد Kuhse کوهسه ، بورد Kuehse کوسه ، رله حفاظتي Kuehse کوسه، رله XE2 ، - control unit KEA for emergency gensets محصولات آلفرد کوسه Alfred Kuhse GmbH ، کنترل يونيت KEA ؛ کنترلر ژنراتور Alfred Kuhse GmbH، ولو Baso آمريکا، شير H19NA – شير H19NA-4C ، پايلوت ولو ؛ شير کواکس Coax آلمان، محصولات Bettis بتيس ، انواع PENUMATICE SPRINGS RETURN ، انواع ACTUTORS DUABLE ACTING ، محصولات BETTIS EMERSON ، مدل 18*10*3-GVO-LP-DA ، موتور Carrier کرير، کمپرسور Carrier کرير، رله Crompton ، رله تايکو tyco ، رله mecair ايتاليا، رله Pentair پنتير، چيلر Carrier کرير ، موتور Brook Crompton ، موتور LEROY SOMER لروي سامر، کانکتور هيرشمن Hirschmann ، کانکتور GMN ، کانکتور GMN 209 ، کانکتور GMN 209 NJ ، مقاومت متروسيل metrosil ، سوئيچ Qlight کيولايت، ليميت سوئيچ Qlight کيولايت، رله Luetze لوتزه، رله لوتز، محصولات Friedrich Lütze GmbH، انواع LOCC Box FB ، LOCC-Box-FB 7-6401 ، LOCC-Box-FB 7-6400 ، محصولات Schrack-Seconet اتريش، دتکتور MSA دتکتور سانکو sanco ، دتکتور Schrack-Seconet ، منبع تغذيه اسپارکل، تغذيه Sparkle ، سوئيچ Breter ، سوئيچ برتر ايتاليا، قطعات Anhui Herrman Impex، Herrman CPU ، رله EMB ، رله بوخلتز EMB ، رله DGPT2 ، رله DGPT، رله DMCR ، ترانسميتر Tecsis تکسيس، ترانسديوسر فشار Tecsis تکسيس، محصولات Kentec کنتک انگليس، Kentec k11040m2 ، انواع lascer ، محصولات Dataq داتک ، رله Abb، ترانسميتر ABB ، ترانس ABB ، ترانسفورماتور ABB، ترانسديوسر ABB، رله siemens ، سوئيچ ABB ، ولو Adler، بال ولو Adler آدلر، شير Adler آدلر ، شير Amot آموت ، ولو Amot آموت ، فلومتر Asa spa، ASA flow meter ، فلومتر asa آسا، شير Autel اوتل، ولو Autel اوتل، پايلوت Autel اوتل، سنسور بالوف Balluff ، رله بالوف Balluff ترانسديوسر بالوف Balluff ، سوئيچ baco باکو، پوش باتن baco باکو ، سوئيچ Barksdale بارکسديل، پرشر سوئيچ Barksdale بارکسديل ، سوئيچ DDP ، منبع تغذيه DDS، منبع تغذيه TDk Lambda ، سوئيچ Baumer بامر ، پرشر سوئيچ Baumer بامر ، رله Baumer بامر، سنسور Baumer بامر، جرقه زن بلپا belpa ، ترانس جرقه زن بلپا belpa ، رله brahma برهما، جرقه زن brahma برهما ، شير brahma برهما ، سلونوئيد brahma برهما ، سلونوئيد MTI ، سلونوئيد TEC ، رله MTI ، رله TEC ، سلونوئيد Autel اوتل، مدل ATG73AB4TIB7LC شرکت Belpa ، مدل ATG73DB3TIB5LV شرکت Belpa ، ترانس سري ATG شرکت Belpa بلپا، نمايندگي برن اشتاين Bernstein، مدل 6500 برن اشتاين Bernstein ، کيف برن اشتاين Bernstein ، کيت برن اشتاين Bernstein ، کيف ابزار دقيق برن اشتاين Bernstein ، سوکت Carltsoe کارلتسوئه دانمارک، رله Carltsoe کارلتسوئه دانمارک ، محصولات ضد انفجار Carltsoe کارلتسوئه دانمارک، رله دولد Dold ، رله IL5881 ، رله IL5881.12 ، رله SL 5881 ، IL5881.12/100 ، رله iskra ايسکرا، کنتور iskra ايسکرا ، انرژي متر iskra ايسکرا ، ساعت متر iskra ايسکرا ، ترانس iskra ايسکرا ، ترانسديوسر iskra ايسکرا ، محصولات Elektro-automatik ، يوپي اس EA ، يوپي اس EA elektro ، EA ELEKTROAUTOMATIK ، محصولات www.elektroautomatik.de ، رله Elko ep چک، رله الکوئپ چک، رله مانيتورينگ Elko ep ، رله قيسالبا Ghislaba ، کابل دريايي، کنتاکتور قيسالبا Ghislaba ، کنتاکت قيسالبا Ghislaba ، رله هگر hager ، ترانس هاگر hager ، سوئيچ هاگر hager ، رله زماني هاگر hager ، رله مانيتورينگ هاگر hager ، رله نشتي جريان هاگر hager ، رله ارت فالت ، کنتاکتور هما Homa آلمان، رله هما Homa آلمان، کنتاکت هما Homa آلمان، ترمينال هما Homa آلمان، کنترلر هانيول Honeywell ، کنترلر دما هانيول Honeywell ، کنترلر رطوبت هانيول Honeywell ، بورد munters مانترز، رله Kuhse کوهسه ، کابل lapp لپ، کانکتور lapp لپ آلمان، سوئيچ mecair مکير، پرشر سوئيچ mecair مکير ايتاليا، ترانس Meng منگ، ترانسفورماتور Meng منگ ، سنسور ميني مکس Minimax آلمان، ترانسديوسر ميني مکس Minimax آلمان، سوئيچ مينيمکس Minimax آلمان، برير ميني ماکس Minimax آلمان، رله مينيماکس Minimax آلمان،منبع تغذيه Minmax مينمکس، شير نورگرنNorgren ، شير SMC ژاپن، ولو SMC ژاپن، فيلتر SMC ژاپن، فيلتر نورگرنNorgren ، سوئيچ نورگرنNorgren ، پرشر سوئيچ نورگرنNorgren ، شير oliver اوليور، ولو oliver اوليور ، مانيفولد oliver اوليور، سنسور internormen اينترنورمن، سوکت پالازولي Palazzoli، ترمينال پالازولي Palazzoli ، رله پالازولي Palazzoli ، کانکتور پالازولي Palazzoli ، پلاگ پالازولي Palazzoli ، نري پالازولي Palazzoli ، مادگي پالازولي Palazzoli ، Indra manifold valve ، شير indra ايندرا، ولو indra ايندرا، مانيفولد indra ايندرا ، رله Schlosser,کارت Schlosser,ماژول Schlosser,شير Univer يونيور,ولو Univer يونيور,مانيفولد Univer يونيور,نماينده Se Elektronik,نمايندهSe GmbH ,نماينده Woehner وهنر آلمان ,فيوز Woehner وهنر آلمان ,انواع Dc به Dc کانورتر,انواع مبدل Dc به Dc ,انواع رله وود وارد,کابل براون,کابل Brawn,سنسور Jaquet,نمايندگي کوبلر,نماينده Kuebler آلمان ,سنسور Kuebler آلمان,ديتکتور سنسيترون,ديتکتور Sensitron,ديتکتور Sen Enser ,رله Schuhman,رله شوهمن ,انواع رله Woodward,انواع سنسور هوبا کنترل,انواع سنسورHuba control ,مبدل شوهمن Schuhman,ايزولاتور شوهمن Schuhman,کانورتر شوهمن Schuhman,کانورتر GM international,ايزولاتور GM international,مبدل GM international,انواع تغذيه ,انواع منبع تغذيه,انواع سنسور Balluff,انواع سنسور بالوف,انواع ترانس ديوسر بالوف Balluff


شرکت برق و صنعت شاهين
آدرس: تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهي – خ فلاح پور – کوچه نيايي – پ 9 – واحد 4
موبايل: 09194822960 و 09194838378
تلفن : 88800930 و 3-88932312 (021)
فاکس: 88920523 (021)
وب سايت:www.Shahin-co.ir
ايميل: MurrIran@gmail.com
ShahinPowerAndIndustry@gmail.com
info@shahin-co.ir
شهر : تهران
تلفن : 09222910619 -88932312-3
قیمت : با 09222910619 تماس بگیرید
ایمیل : sales@shahin-co.ir
قطعات بيل بکهو- قطعات بيل بکهو تبريز-02133982431
((بکهو ماشين)) تامين کننده قطعات يدکي بيل بکهو 02133982431 02136612330 02136613544 سنوپارس - تبريز- نيوهلند- هيدرومک - کيس شيشه درب sp120 ,100,220 شيشه پنجره بيل بکهو شيشه سه گوش قطعات بيل بکهو- بلبرينگ چرخ جلو يل بکهو جک گازي ييل بکهو کله
پژوهش توليد کننده افزودني هاي بتني و مواد شيميايي ساختمان
پژوهش توليد کننده افزودني هاي بتني و مواد شيميايي ساختمان پژوهش اولين توليدکننده صنعتي اسپيسرهاي بتني در ايران با مقاومت فشاري بسيار بالا با ثبت طرح صنعتي محصول در سازمان ثبت اختراعات و مالکيت صنعتي هم چنين پژوهش
توليد وفروش خط توليد زغال چيني
داراي استاندارد بين الملي ايزو ۹۰۰۱کنترل کيفيت و ايزو ۱۰۰۰۴رضايت مندي مشتري از کشور کانادا توليد وفروش دستگاه زغال چيني(فشرده)با نصب و راه اندازي رايگان و پشتيباني توليد تا موقع راه اندازي کامل کارگاه فروش مواد اوليه
نيکان فرايند نوانديش بزرگترين توليدکننده اسيد
فروش ويژه مواد شيميايي توليد داخلي فروش داخلي و صادرات موادشيميايي با کيفيت بالا و مطابق آناليز با قيمت مناسب و رقابتي توليد کننده مواد اوليه مواد شيميايي در کارخانجات داخل کشور صادر کننده نمونه و بزرگترين دارنده
الياف بتن سفيد
الياف پلي پروپيلن (pp)يا الياف بتن بکارگيري الياف تقويت کننده داخل مخلوط بتن ، مقاومت کششي و فشاري آن را فوق العاده افزايش مي دهد . ترکيب بتن با الياف ، يکپارچگي و پيوستگي مناسبي داشته و امکان استفاده از بتن را بعنوان يک
قليون لاکچري
قليون لاکچري قليون لاکچري انتخاب لاکچري تنها قليون لاکچري با قابليت قرار دادن ميوه در هر اندازه درون قليون داراي ال اي دي 12 رنگ ريموت دار باطري خور مناسب هديه دادن درج اسم و لگوي شما جهت سفارش تکي و کلي براي ديدن پيج
فروش اکسيد آلومينيم (آلومينا) - سيليکون کاربايد
تأمين کننده اکسيد آلومينيوم ( آلومينا)در انواع سفيد(WFA) ، قهوه اي (BFA) و صورتي (PFA) در سايزهاي مختلف - سيليکون کاربايد (SiC) و ديگر مواد اوليه صنايع سراميک و به ويژه صنايع ساينده از معتبرترين کارخانه هاي اروپايي و آسيايي
دکستروز خشک و آبدار
باسلام بازرگاني نوين تجارت افراز ارائه دهنده ي انواع مواد اوليه ي شيميايي در تناژهاي مختلف با کيفيت تضميني و قيمت رقابتي آماده ي همکاري با شما در سراسر کشور ميباشد با ما در ارتباط باشيد شماره ي تماس ما