فروش انواع محصولات AKO (آکو) اسپانيا (www.ako.com )

پنل کنترلر شرکت AKO آکو اسپانيا
کابل گرمايي شرکت AKO آکو اسپانيا
کابل heating شرکت AKO آکو اسپانيا
ترمومتر شرکت AKO آکو اسپانيا
ترموستات شرکت AKO آکو اسپانيا
کنترل کمپرسور شرکت AKO آکو اسپانيا
پراب شرکت AKO آکو اسپانيا
پراب نوع NTC شرکت AKO آکو اسپانيا
پراب رطوبي شرکت AKO آکو اسپانيا
کنترلر دما شرکت AKO آکو اسپانيا
سنسور فشار شرکت AKO آکو اسپانيا
پراب نوع PTC شرکت AKO آکو اسپانيا
پراب نوع PT100 شرکت AKO آکو اسپانيا
مبدل ولتاژ شرکت AKO آکو اسپانيا
ولتاژ کانورتر شرکت AKO آکو اسپانيا
Voltage converter شرکت AKO آکو اسپانيا
ترانسفورماتور شرکت AKO آکو اسپانيا
ديتا لاگر شرکت AKO آکو اسپانيا
پراب PT1000 شرکت AKO آکو اسپانيا
پراب نوع K شرکت AKO آکو اسپانيا
پراب نوع Jشرکت AKO آکو اسپانيا
الکتريک پنل شرکت AKO آکو اسپانيا
کيت Termination شرکت AKO آکو اسپانيا
سوئيچ سطح شرکت AKO آکو اسپانيا
تيوب heat-shrink شرکت AKO آکو اسپانيا
منبع تغذيه شرکت AKO آکو اسپانيا
انواع Gas leak detection شرکت AKO آکو اسپانيا
ترانسميتر NDIR شرکت AKO آکو اسپانيا
انواع ديتکتور گاز شرکت AKO آکو اسپانيا
انواع جانکشن باکس شرکت AKO آکو اسپانيا
مدل AKO-10123
مدل AKO-10223
مدل AKO-10323
مدل AKaO-1212
مدل AKO-12192
مدل AKO-12193
مدل AKO-1221
مدل AKO-12292
مدل AKO-13012
مدل AKO-13020
مدل AKO-13023
مدل AKO-13112
مدل AKO-13120
مدل AKO-13123
مدل AKO-14540
مدل AKO-14545
مدل AKO-14545-C
مدل AKO-14560
مدل AKO-145601
مدل AKO-14605
مدل AKO-14615
مدل AKO-14901
مدل AKO-14902
مدل AKO-14903
مدل AKO-14906
مدل AKO-14915
مدل AKO-14931
مدل AKO-14980
مدل AKO-1 5223
مدل AKO-15224
مدل AKO-15225
مدل AKO-15226
مدل AKO-15227
مدل AKO-1530
مدل AKO-15301A
مدل AKO-15410
مدل AKO-15430
مدل AKO-15437
مدل AKO-15440
مدل AKO-15450
مدل AKO-15451
مدل AKO-15480
مدل AKO-15487
مدل AKO-15490
مدل AKO-15561
مدل AKO-15571
مدل AKO-15572
مدل AKO-155801
مدل AKO-155802
مدل AKO-155803
مدل AKO-155807
مدل AKO-155815
مدل AKO-15582
مدل AKO-155830
مدل AKO-15584
مدل AKO-15585A
مدل AKO-15586
مدل AKO-15586-H
مدل AKO-15587
مدل AKO-15589
مدل AKO-15590
مدل AKO-155908
مدل AKO-15595
مدل AKO-15596
مدل AKO-15597
مدل AKO-15601
مدل AKO-1560'2
مدل AKO-15606
مدل AKO-15690 PROPlus 3PH BASIC
مدل AKO-15691 PROPlus3PH BASIC
مدل AKO-15692 PROPlus 3PH BASIC
مدل AKO-15693 PROPlus3PH BASIC
مدل AKO-15697 PROPlus 3PH BASIC
مدل AKO-15699 PROPlus3PH BASIC
مدل AKO-15699-1 PROPlus 3PH BASIC
مدل AKO-15700
مدل AKO-15704
مدل AKO-15n4
مدل AKO-15740
مدل AKO-15742
مدل AKO-15750
مدل AKO-15752
مدل AKO-15780
مدل AKO-15782
مدل AKO-16520
مدل AKO-16523
مدل AKO-165230
مدل AKO-16523P
مدل AKO-16524A
مدل AKO-16525A
مدل AKO-16624
مدل AKO-17630
مدل AKO-17631
مدل AKO-17632
مدل AKO-17633
مدل AKO-17634
مدل AKO-17635
مدل AKO-17638
مدل AKO-17637
مدل AKO-17638
مدل AKO-5008 SOFTRegis v.1.1.8
مدل AKO-5012
مدل AKO-5014
مدل AKO-5021
مدل AKO-52044
مدل AKO-520441
مدل AKO-52214
مدل AKO-52250
مدل AKO-5231
مدل AKO-5234
مدل AKO-52341
مدل AKO-52342
مدل AKO-52344
مدل AKO-52340
مدل AKO-5237
مدل AKO-5238
مدل AKO-52383
مدل AKO-5239
مدل AKO-52401
مدل AKO-52402
مدل AKO-52403
مدل AKO-52404
مدل AKO-5256A
مدل AKO-53112
مدل AKO-53114
مدل AKO-53120
مدل AKO-53124
مدل AKO-53125
مدل AKO-53126
مدل AKO-53127
مدل AKO-53161
مدل AKO-53162
مدل AKO-53165
مدل AKO-53166
مدل AKO-53171
مدل AKO-53172
مدل AKO-53173
مدل AKO-5330
مدل AKO-53351230VAC
مدل AKO-54041A
مدل AKO-5404J
مدل AKO-5404C
مدل AKO-54428
مدل AKO-551238
مدل AKO-55326
مدل AKO-554248
مدل AKO-555241
مدل AKO-555241C
مدل AKO-5552410
مدل AKO-555241 U
مدل AKO-555242
مدل AKO-55624
مدل AKO-55624C
مدل AKO-556240
مدل AKO-55624L
مدل AKO-55624U
مدل AKO-55724
مدل AKO-575400
مدل AKO-575400N
مدل AKO-575744
مدل AKO-57613
مدل AKO-57614
مدل AKO-57615
مدل AKO-57624
مدل AKO-58010
مدل AKO-58020
مدل AKO-58110
مدل AKO-58120
مدل AKO-58500
مدل AKO-59810 (2400)
مدل AKO-59811 (2400)
مدل AKO-59820 (2400)
مدل AKO-59821 (2400)
مدل AKO-59830
مدل AKO-59831
مدل AKO-59840
مدل AKO-59841
مدل AKO-617089
مدل AKO-619901
مدل AKO-70115
مدل AKO-70130
مدل AKO-70140
مدل AKO-70192
مدل AKO-70194
مدل AKO-71010
مدل AKO-71015
مدل AKO-71020
مدل AKO-71025
مدل AKO-71035
مدل AKO-71050
مدل AKO-71092
مدل AKO-71110
مدل AKO-71115
مدل AKO-71120
مدل AKO-71125
مدل AKO-71130
مدل AKO-71135
مدل AKO-71150
مدل AKO-71214T
مدل AKO-71218T
مدل AKO-712545
مدل AKO-712699
مدل AKO-71370
مدل AKO-71371
مدل AKO-71372
مدل AKO-71373
مدل AKO-71374
مدل AKO-71375
مدل AKO-71376
مدل IAKO-71377
مدل AKO-71379
مدل AKO-71381
مدل AKO-71382
مدل AKO-71383
مدل AKO-71384
مدل AKO-71385
مدل AKO-71386
مدل AKO-71387
مدل AKO-71388
مدل AKO-71389
مدل AKO-71611
مدل AKO-71615
مدل AKO-71620
مدل AKO-71625
مدل AKO-71628
مدل AKO-717425
مدل AKO-717441
مدل AKO-717445
مدل AKO-71863
مدل AKO-71864
مدل AKO-71866
مدل AKO-71867
مدل AKO-80013
مدل AKO-80014A
مدل AKO-80024
مدل AKO-80025
مدل AKO-80032
مدل AKO-80009
مدل AKO-80040
مدل AKO-80080
مدل AKO-010123
مدل AKO-010223
مدل AKO-010323
مدل AKO-014012
مدل AKO-014023
مدل AKO-014023-C
مدل AKO-014112
مدل AKO-014120
مدل AKO-014123
مدل AKO-014123-2
مدل AKO-014123-2-RC
مدل AKO-014212
مدل AKO-014220
مدل AKO-014223
مدل AKO-014223MT
مدل AKO-014312
مدل AKO-014320
مدل AKO-014323
مدل AKO-014323-C
مدل AKO-014412
مدل AKO-014412-RC
مدل AKO-014423
مدل AKO-014423-P
مدل AKO-014423-P-RC
مدل AKO-014423-RC
مدل AKO-014602
مدل AKO-014610
مدل AKO-014612
مدل AKO-014622
مدل AKO-014622-C
مدل AKO-014632
مدل AKO-014632-C
مدل AKO-014642
مدل AKO-014642-C
مدل AKO-014724
مدل AKO-014726
مدل AKO-014726-C
مدل AKO-014727
مدل AKO-014729
مدل AKO-014729-C
مدل AKO-014810
مدل AKO-014810-R
مدل AKO-014820-R
مدل AKO-014918
مدل AKO-016323
مدل AKO-EC-100
مدل AKO-EC-150
مدل AKO-EC-200
مدل AKO-EC-250
مدل AKO-EC-300
مدل AKO-MPC-12M
مدل AKO-MPC-4M
مدل AKO-MPC-aM
مدل AKO-SC-100M2
مدل AKO-SC-20M2
مدل AKO-SC40M2
مدل AKO-SC-60M2
مدل AKO-SC-80M2
مدل AKO-TUBO15T
مدل AKO-TUBO18T
مدل AKO-TUBO21T
مدل AKO-TUBO28T
مدل AKO-TUBO35T
مدل AKO-TUBO36T
مدل AKO-TUBO58T
مدل AKOTIM-13ARTEB
مدل AKOTIM-21ARTE
مدل AKOTIM-21ATE
مدل AKOTIM-21TE
مدل AKOTIM-22ARTEB
مدل AKOTIM-22TE
مدل AKOTIM-23
مدل AKOTIM-23ARTE
مدل AKOTIM-23ARTEB
مدل AKOTIM-23ATE
مدل AKOTIM-23TE

همچنين از ديگر محصولات اين شرکت انواع لوازم اندازه گيري تابلويي FASE ايتاليا و Iskra اسلووني ( ايسکرا) و Microidea ايتاليا ( ميکروآيديا ) و الکترکس ايتاليا (Electrex ايتاليا)– انواع پاور فکتور کنترلر Microidea ايتاليا و همچنين انواع شير برقي و پمپ Yuken ژاپن ( يوکن ژاپن ) و انواع موتور هاي Watt drive اتريش ( موتور وات درايو) و موتور هاي WEG برزيل ( موتور وگ ) – ترموستات ها و رله ها و کنترلر دماي Thermosystems ايتاليا ( ترموسيستمز ايتاليا) – انواع رله هاي Flag ( رله هاي پرچم ) شرکت Torresan ايتاليا ( رله TOR تور ايتاليا ) و انواع جرقه زن و رله مشعل Brahma و رله هاي حفاظت ترانسفورماتور Tecsystem ايتاليا مي باشد.
وب سايت شرکت :
www.ako.com
www.Shahin-co.ir

رله فلگ، رله آلارم دهنده، رله flag ، رله پرچمي، رله alarm ، برج سيگنالي، نماينده مور آلمان، نماينده Murr ، منبع تغذيه مور، منبع تغذيه Murr ، سنسور bruel ، سنسور SPM ، سنسور vibrometer ، سنسور meggitt ، سيگنال کانديشنر ويبروميتر، فليم اسکنر، فليم ديتکتور، نماينده BFI Automation ، سنسور hach ، الکترود hach ، پتانسيومتر Vishay ويشاي، منبع تغذيه PSL148024 ، منبع تغذيه lovato ، منبع تغذيه لواتو ، محصولات magnetrol مگنترول آلمان، ترانس FTM ايتاليا، محصولات maccoy آمريکا ، خازن Italweber ، فيوز Italweber ، رله MLT200 ، رله Diel ايتاليا ، کد 1SDA054134R1 شرکت ABB ، ترانس hobut انگليس، ترانسفئرماتور هوبوت انگليست، محصولات Baso ، فيلتر EIF فرانسه ، مدل LL14-SK-R-N ، منبع تغذيه nemic lambda ، محصولات Richter ريشتر آلمان، کابل 3M ، محصولات Leroy sammer ، انواع کانکتور شير، کانکتور قدرت ، منبع تغذيه TIS 600-124 SIG ، منبع تغذيه Traco Power ، نماينده kubler ، انواع ترموکوپل ، انواع سيلينگ برگمن- انواع مکانيکال سيلينگ Burgmann آلمان، توربين DG80L2. 25MW ، ترموکوپل 1000+TXA-1368M1 027-10 2K/2/0 ، انواع شير End Automation آلمان ، انواع سلونوئيد ولو End Automation آلمان، رگولاتور Ducati دوکاتي، رگولاتور 415.98.9040 ، مدل REGO شرکت Ducati - مدل REGO12 شرکت Ducati –کابل lapp ، ترانسديوسر TM3UL20 ، مدل 88100142 شرکت Asco ، مدل P494A0021300A00 شرکت Asco ، مدل 88144203 شرکت Asco ، Sineax TV809 ، مدل m/50/LSU/CP
شرکت Norgren، مدل UM/22253/172/61/13J، مدل UM/22456/172/81/33N ،
ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ،
انواع شير آموت Amot ،شير 2BOCT17003 ،شير کنترل دما آموت Amot ،شير 2BOC717003 ،شير 6BRDC115 ،شير 6BRCD115-07-00 ،شير سه راهه آموت Amot ،شير کنترلي آموت Amot ،شير سري 4500 D آموت Amot ،شير 4500D15115-BTU ،شير 6GEFDMAA32 ،شير 6GEFDMAA32-AA ،انواع اکتويتور آموت Amot ،انواع Actuator آموت Amot ،انواع Actuator مدل EA100 ، ولو AE autel ، رله هگر، رله hager ، بويل فيلتر، فيلتر boll filter ، شير کواکسيال، شير coax ، شير کواکس، رله ETA کنتاکتور ETA المان سوئيچ ETA آلمان، بريکر ETA آلمان، دتکتور sensitron سنسيترون ، رله Homa هما آلمان ، کنتاکتور Homa المان سوئيچ Homa آلمان، بريکر Homa آلمان، هانيول DC3200
هانيول DC2500 هانيولUDC 1200 هانيول UDC2000 هانيولUDC3300 کابل lapp لپ آلمان ، ) Magnet-schultz مگ نت شولتز آلمان )- schurter آلمان، کانکتور AMPHENOL آمفنول، ترانس FTM ايتاليا ، ترانس جريان FTM ايتاليا ، ترانسفورماتور transfos Mary ترانسفوس ماري، خازن italweber ايتال وبر ، فيوز italweber ايتال وبر ، لامپ orga ارگا، فن SUNON ، خازن Wima ويما ، کانکتور TE CONNECTIVITY، محصولات FTDI ، محصولات LITTELFUSE ، کانکتور molex مولکس، نماينده muller coax آلمان- نماينده مولر کواکس آلمان، شير مولر کواکس- انواع بورد Erhardt-Leimer آلمان، نماينده Erhardt-Leimer آلمان ،
دستگاه انتقال Erhardt-Leimer آلماندستگاه توزيع تسمه اي Erhardt-Leimer آلمانسنسور Erhardt-Leimer آلمانسنسور موقعيت Erhardt-Leimer آلمانسنسور خطي موقعيت Erhardt-Leimer آلمانپتانسيل سنج Erhardt-Leimer آلمانلودسل Erhardt-Leimer آلمانلود سل کششي Erhardt-Leimer آلمانلودسل خمشي Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج کشش ممتد Erhardt-Leimer آلمانانواع مازول Erhardt-Leimer آلمانانواع ماژول آمپلي فاير Erhardt-Leimer آلمانانواع تقويت کننده سنج Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر حرکت Erhardt-Leimer آلمانانواع ترمز Erhardt-Leimer آلمانانواع غلطک Erhardt-Leimer آلمانانواع فلزياب Erhardt-Leime آلمانا نواع انکودر Leine linde آلمانانواع انکودر لينه لينده Leine linde آلمانانواع رله ارهارت ليمر Erhardt-Leimer آلمانمحصولات www.leinelinde.com انواع کنترلر RK4004سنسور FX-4030سنسور آلتراسونيک E+Lمدل CV2201مدل 302990نرم افزار RK4004نرم افزار RK4004-000CF-ZLانکودر 507689-02
انکودرRSI 593 انکودر521661-37 انکودرRHI 503 کابل GDALPHAمدل C204 شرکت band-itمدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003
انواع کانکتور پروفي باس، انواع کانکتور profibus ، انواع نري و مادگي profibus ، مدل 6es7972-0ba12-0xa0 زيمنس ، مدل 6gk1500-0fc10 زيمنس ، منبع تغذيه Traco ، منبع تغذيه Eco Rail ، منبع تغذيه پالس، منبع تغذيه puls ، منبع تغذيه Unipower ، منبع تغذيه يوني پاور، باطري شارژر Unipower ، باطري شارژر C&D ، باطري شارژر ARE130SSN35F ، انکودر leine linde سوئد، انکودر کوبلر، روتاري انکودر، انکودر مطلق، انکودر چرخشي ، انکودر Tr ، لودسل ديناسل ، لودسل dinacell ، سوئيچر AC به DC شرکت Unipower يوني پاور، منبع تغذيه پزشکي ، نماينده ICP DAS ، ماژول ورودي – خرجي آي سي پي داس ICP DAS ، سنسور VDO، رله زيمنس ، رله LFE10 ، LFE10-110 SIEMENS CONTROL BOX ، رله LFE50 ، رله LANDIS & GYR ، رله لنديس، رله terasaki ، رله تراساکي ، رله ترازاکي ، انواع محصولات ترازاکي ژاپنانواع رله ارت ليکيج تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله E L R تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله نشتي جريان تراساکي Trasaki ژاپنا نواع رله شکست جريان تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله ارت فالت Earth Fault تراساکي Trasaki ژاپن انواع فيوز تراساکي Trasaki ژاپنانواع رله تراساکي Trasaki ژاپن انواع تجهيزات تابلو برقي تراساکي Trasaki ژاپن انواع انرژي متر تراساکي Trasaki ژاپن انواع مولتي متر تراساکي Trasaki ژاپن، انواع رله Earth Leakage تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله تراساکي Trasaki ژاپن
،انواع بريکر هوايي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سير کوييت تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سيير کوييت بريکر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع کنتاکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار DIN تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله حفاظتي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور فکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور ميتر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع Power Factor تراساکي Trasaki ژاپن،مدل XH400NE،مدلXS50NB ،مدلYL-100F ،مدلTL225F ،انواع کانکتور Anderson،انواع کانکتور باطري Anderson،انواع باطري شارژر Anderson،انواع انکودر کوبلر ،انواع انکودر kuebler ، کانکتور هامل ، کانکتور hummel ، مولتي متر MX355-Z ، مولتي متر Chauvin – Arnoux مولتي متر metrix متريکس ، پارکر EP1219Z5074 ، محصولات Durbal دوربال ، مدل BEF 16-21-501 شرکت Durbal ، ROD END شرکت Durbal ، محصولات شرکت www.Durbal.com ، شير Oliver اوليو ، ولو Oliver اوليو، شير نورگرن ولو norgren ، فيلتر KEB ، فيلتر کب ، فيلتر 10.E5.T60-1001 ، فيلتر boll filter ، بويل فيلتر ، فيلتر 13.E5.T60-1001 ، انواع HF Filter ، انواع موتور دمپر، انواع دمپر، محصولات يونتا_ انواع موتور Joventa ، دمپر Joventa ، موتور دمپر جونتا، انواع کانکتور صنعتي، کانکتور مور ، کانکتور murr کانکتور فرمان -کانکتورقدرت -کانکتور سوئيچ -کانکتور دوار کانکتور تک قطب- کانکتور شير برقي – کانکتور سنسور - سروو موتور - اينکودر - رزولورو... کانکتور ولو – کانکتور شير ، کانکتور والو باطري شارژر Charter Power systems - باطري شارژر سري ARE شرکت C&D رله VMD420 – رله B93010006 ، رله VMD420-D-2 ، رله بندر – رله bender - سنسور Pisco ، سنسور فشار پيسکو ، سنسور فشار pisco ، سنسور SEU11-01S -
سنسور TQ402 – ترانس Cheng Yang چنگ يانگ - رله P&B انگليس- محصولات Tippkemper Matrix GmbH آلمان، انواع کانکتور M12 - انواع کانکتورM18 - انواع کانکتورM16 – انواع کانکتور M23 -اينکودر کوبلر Kubler آلمان- انکودر کوبلر Kubler آلمان- کانکتور lewden لودنT مدل C204 شرکت band-it
مدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003انواع سنسور هوبا کنترل,انواع سنسورHuba control ,مبدل شوهمن Schuhman,ايزولاتور شوهمن Schuhman,کانورتر شوهمن Schuhman,کانورتر GM international,ايزولاتور GM international,مبدل GM international,انواع تغذيه ,انواع منبع تغذيه,انواع سنسور Balluff,انواع سنسور بالوف,انواع ترانس ديوسر بالوف Balluff, رله ساموا کره ، رله samwha کره، رله samwha EOCR ريال سنسور HRS ، سنسور ويبره HRS ، سنسور MLS ، سنسور MLS-9W رله مور ,رله Murr,منبع تغذيه مور,منبع تغذيه Murr,ترانس مور,ترانس Murr,ترانسفور ماتور مور,ترانسفور ماتور Murr,برج سيگنالي مور,برج سيگنالي Murr,مبدل مور,مبدل Murr,مبدل DC مور,مبدل DC شرکت Murr,رله ماژول مور,رله ماژول Murr,ماژول I/O مور,ماژول ورودي و خروجي مور,ماژول ورودي مور,ماژول ورودي Murr,ماژول خروجي مور,ماژول خروجي Murr,بافر مور,بافر Murr,بافر ماژول مور ,مور 27014,مور 27015,مور 27016,مور MDD,کنترلر مور,کنترلر Murr,مبدل دما مور ,مبدل دما Murr,سوئيچ مور,Mico مور,Micot مور,مور 857781,مور 85001,مور 50041,رله جرياني مور,رله ولتاژي مور,رله ولتاژي Murr,رله جرياني Murr,فيوز مور,فيوز Murr,ديود مور,ديود Murr,ترمينال مور,ترمينال Murr,رله ايمني مور,رله ايمني Murr,رله safety مور,رله حفاظتي مور,رله حفاظتي Murr,مبدل ولتاژ مور,مبدل ولتاژ Murr,مبدل جريان مور ,مبدل جريان Murr,مبدل فرکانس مور,مبدل فرکانس Murr,مور50041,يو پي اس مور,يو پي اس Murr,رله DGPT2,رله DMCR
مور 8XM12,مور M12,کانکتور مور ,کانکتور Murr,مور M8 ,مور M12Q,مور M6,هاسينگ مور,هاسينگ Murr,نري مور,مادگي مور,Female مور,Male مور,سيگناليگ مور,سيگنال دهنده Murr,رله سيگنالي Murr,مور 29358,مور 7000,مور 000000-29001-7000,مور 27116,مور 27115,مور 27114,مور 40041-7000,مور 23505-40041-7000,مور MVP,مور MVP12,رله MDP,رله Mecair,سوئيچ Mecair,پرش سوئيچ Mecair,مور 85068,مور 23050,مور Motor suppressor,مور M16X1,مور 236190 ,مورMKS ,مور MKS-LDP ,مور67072 ,مورLDP ,محصولات مور الکترونيک,محصولات Murr Elektronik,سيگنال کانورتر مور,سيگنال کانورتر Murr,مور SVS,مور SVS 18MM,مور296304 ,مور24 ولت DC,مورIP65 ,مور8XM12 ,مور 4XM12 ,مور5 POLE ,مورBasic housing ,مور85659 ,مور85004 , رله 85004,رله مور50043,رله مور 50044,مدل DPS شرکت Mecair,سوئيچ مکير,کيت Mecair مکير,کيت DB116/C,کيت DB16/G, ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ، انواع ويبراتور شرکت Magnet-schultz مگنت شولتز ، نماينده مگنت شولتز ، نماينده Magnet-schultz


شرکت برق و صنعت شاهين
آدرس: تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهي – خ فلاح پور – کوچه نيايي – پ 9 – واحد 4
موبايل: 09194822960 و 09194838378
تلفن : 88800930 و 3-88932312 (021)
فاکس: 88920523 (021)
وب سايت: www.Shahin-co.ir
ايميل: MurrIran@gmail.com
ShahinPowerAndIndustry@gmail.com
info@shahin-co.ir
شهر : تهران
تلفن : 09222910619 -88932312-3
قیمت : با 09222910619 تماس بگیرید
ایمیل : sales@shahin-co.ir
قطعات بيل بکهو- قطعات بيل بکهو تبريز-02133982431
((بکهو ماشين)) تامين کننده قطعات يدکي بيل بکهو 02133982431 02136612330 02136613544 سنوپارس - تبريز- نيوهلند- هيدرومک - کيس شيشه درب sp120 ,100,220 شيشه پنجره بيل بکهو شيشه سه گوش قطعات بيل بکهو- بلبرينگ چرخ جلو يل بکهو جک گازي ييل بکهو کله
پژوهش توليد کننده افزودني هاي بتني و مواد شيميايي ساختمان
پژوهش توليد کننده افزودني هاي بتني و مواد شيميايي ساختمان پژوهش اولين توليدکننده صنعتي اسپيسرهاي بتني در ايران با مقاومت فشاري بسيار بالا با ثبت طرح صنعتي محصول در سازمان ثبت اختراعات و مالکيت صنعتي هم چنين پژوهش
توليد وفروش خط توليد زغال چيني
داراي استاندارد بين الملي ايزو ۹۰۰۱کنترل کيفيت و ايزو ۱۰۰۰۴رضايت مندي مشتري از کشور کانادا توليد وفروش دستگاه زغال چيني(فشرده)با نصب و راه اندازي رايگان و پشتيباني توليد تا موقع راه اندازي کامل کارگاه فروش مواد اوليه
نيکان فرايند نوانديش بزرگترين توليدکننده اسيد
فروش ويژه مواد شيميايي توليد داخلي فروش داخلي و صادرات موادشيميايي با کيفيت بالا و مطابق آناليز با قيمت مناسب و رقابتي توليد کننده مواد اوليه مواد شيميايي در کارخانجات داخل کشور صادر کننده نمونه و بزرگترين دارنده
الياف بتن سفيد
الياف پلي پروپيلن (pp)يا الياف بتن بکارگيري الياف تقويت کننده داخل مخلوط بتن ، مقاومت کششي و فشاري آن را فوق العاده افزايش مي دهد . ترکيب بتن با الياف ، يکپارچگي و پيوستگي مناسبي داشته و امکان استفاده از بتن را بعنوان يک
قليون لاکچري
قليون لاکچري قليون لاکچري انتخاب لاکچري تنها قليون لاکچري با قابليت قرار دادن ميوه در هر اندازه درون قليون داراي ال اي دي 12 رنگ ريموت دار باطري خور مناسب هديه دادن درج اسم و لگوي شما جهت سفارش تکي و کلي براي ديدن پيج
فروش اکسيد آلومينيم (آلومينا) - سيليکون کاربايد
تأمين کننده اکسيد آلومينيوم ( آلومينا)در انواع سفيد(WFA) ، قهوه اي (BFA) و صورتي (PFA) در سايزهاي مختلف - سيليکون کاربايد (SiC) و ديگر مواد اوليه صنايع سراميک و به ويژه صنايع ساينده از معتبرترين کارخانه هاي اروپايي و آسيايي
دکستروز خشک و آبدار
باسلام بازرگاني نوين تجارت افراز ارائه دهنده ي انواع مواد اوليه ي شيميايي در تناژهاي مختلف با کيفيت تضميني و قيمت رقابتي آماده ي همکاري با شما در سراسر کشور ميباشد با ما در ارتباط باشيد شماره ي تماس ما