فروش انواع محصولات Elodrive آلمان (http://www.elodrive.de/ )فروش انواع محصولات Elodrive الودرايو آلمان www.elodrive.de
شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد
انواع actuator
اکچويتور
موتور
Motor actuator
Motor damper
Damper
Actuator BNP-20c1e
Actuator 20Nm
Actuator 24 VAC/DC
Electric Actuator Type BN
Non Spring Return 5/10/15/20 Nm, IP55/66
ELODRIVE-Actuators
ELODRIVE BN series
ELODRIVE GmbH – Stellantriebstechnik
Auxilliary switches and Potentiometers
مدل ANT-04C1E
مدل ANT-04C1E-S1
مدل ANT-04C2E
مدل ANT-04C2E-S1
مدل ANT-04P1E
مدل ANT-04P2E
مدل AN-04C1E
مدل AN-04C1E-S1
مدل AN-04C2E
مدل AN-04C2E-S1
مدل AN-04P1E
مدل AN-04P2E
مدل ANT-35C1U
مدل ANT-35C1U-S1
مدل ANT-35C2U
مدل ANT-35C2U-S1
مدل ANT-35P1U
مدل ANT-35P2U
مدل AN-35C1U
مدل AN-35C1U-S1
مدل AN-35C2U
مدل AN-35C2U-S1
مدل AN-35P1U
مدل AN-35P2U
مدل ANT-05C1E
مدل ANT-05C1E-S1
مدل ANT-05C2E
مدل ANT-05C2E-S1
مدل ANT-05P1E
مدل ANT-05P2E
مدل AN-05C1E
مدل ANT-44C1U
مدل ANT-44C1U-S1
مدل ANT-44C2U
مدل ANT-44C2U-S1
مدل ANT-44P1U
مدل ANT-44P2U
مدل AN-44C1U
مدل AN-05C1E-S1
مدل AN-05C2E
مدل AN-05C2E-S1
مدل AN-05P1E
مدل AN-05P2E
مدل BNP-05C1E
مدل BNP-05C2E
مدل BNP-05P1E
مدل BNP-05P2E
مدل BNP-10C1E
مدل BNP-10C2E
مدل BNP-10P1E
مدل BNP-10P2E
مدل AN-44C1U-S1
مدل AN-44C2U
مدل AN-44C2U-S1
مدل AN-44P1U
مدل AN-44P2U
مدل BNP-44C1U
مدل BNP-44C2U
مدل BNP-44P1U
مدل BNP-44P2U
مدل BNP-88C1U
مدل BNP-88C2U
مدل BNP-88P1U
مدل BNP-88P2U
مدل BNP-15C1E
مدل BNP-15C2E
مدل BNP-15P1E
مدل BNP-15P2E
مدل BNP-20C1E
مدل BNP-20C2E
مدل BNP-20P1E
مدل BNP-20P2E
مدل CNP-30C1E
مدل CNP-30C2E
مدل CNP-30P1E
مدل CNP-30P2E
مدل CNP-40C1E
مدل CNP-40C2E
مدل CNP-40P1E
مدل CNP-40P2E
مدل CNP-50C1E
مدل CNP-50C2E
مدل CNP-50P1E
مدل CNP-50P2E
مدل CNP-60C1E
مدل CNP-60C2E
مدل CNP-60P1E
مدل CNP-60P2E
مدل CNP-70C1E
مدل CNP-70C2E
مدل CNP-70P1E
مدل CNP-70P2E
مدل BNP-132C1U
مدل BNP-132C2U
مدل BNP-132P1U
مدل BNP-132P2U
مدل BNP-176C1U
مدل BNP-176C2U
مدل BNP-176P1U
مدل BNP-176P2U
مدل CNP-266C1U
مدل CNP-266C2U
مدل CNP-266P1U
مدل CNP-266P2U
مدل CNP-354C1U
مدل CNP-354C2U
مدل CNP-354P1U
مدل CNP-354P2U
مدل CNP-442C1U
مدل CNP-442C2U
مدل CNP-442P1U
مدل CNP-442P2U
مدل CNP-532C1U
مدل CNP-532C2U
مدل CNP-532P1U
مدل CNP-532P2U
مدل CNP-620C1U
مدل CNP-620C2U
مدل CNP-620P1U
مدل CNP-620P2U
مدل ANT-04C1E
مدل ANT-04C1E-S1
مدل ANT-04C2E
مدل ANT-04C2E-S1
مدل ANT-04P1E
مدل ANT-04P2E
مدل AN-04C1E
مدل AN-04C1E-S1
مدل AN-04C2E
مدل AN-04C2E-S1
مدل AN-04P1E
مدل AN-04P2E
مدل AFT-17C1U
مدل AFT-17C1U-S1
مدل AFT-17C2U
مدل AFT-17C2U-S1
مدل AFT-17P1U
مدل AFT-17P2U
مدل AF-02C1E
مدل AF-02C1E-S1
مدل AF-02C2E
مدل AF-02C2E-S1
مدل AF-02P1E
مدل AF-02P2E
مدل AF-17C1U
مدل AF-17C1U-S1
مدل AF-17C2U
مدل AF-17C2U-S1
مدل AF-17P1U
مدل AF-17P2U
مدل BTP-04A1E
مدل BTP-04A2E
مدل BTP-04F1E
مدل BTP-04F2E
مدل BTP-04P1E
مدل BTP-04P2E
مدل BFP-05C1E
مدل BFP-05C2E
مدل BFP-05P1E
مدل BFP-05P2E
مدل CFP-10C1E
مدل CFP-10C2E
مدل CFP-10P1E
مدل CFP-10P2E
مدل CFP-15C1E
مدل CFP-15C2E
مدل CFP-15P1E
مدل CFP-15P2E
مدل BTP-35A1U
مدل BTP-35A2U
مدل BTP-35F1U
مدل BTP-35F2U
مدل BTP-35P1U
مدل BTP-35P2U
مدل BFP-44C1U
مدل BFP-44C2U
مدل BFP-44P1U
مدل BFP-44P2U
مدل CFP-88C1U
مدل CFP-88C2U
مدل CFP-88P1U
مدل CFP-88P2U
مدل CFP-132C1U
مدل CFP-132C2U
مدل CFP-132P1U
مدل BSP-04A2E
مدل BSP-04F1E
مدل BSP-04F2E
مدل BSP-04P1E
مدل BSP-04P2E
مدل BTP-04A1E
مدل BTP-04A2E
مدل BTP-04F1E
مدل BTP-04F2E
مدل BTP-04P1E
مدل BTP-04P2E
مدل BEP-10A1E
مدل BEP-10A2E
مدل BEP-10D1E
مدل BEP-10D2E
مدل BEP-10F1E
مدل BEP-10F2E
مدل BEP-10P1E
مدل BEP-10P2E
مدل BEP-15A1E
مدل BEP-15A2E
مدل BEP-15D1E
مدل BEP-15D2E
مدل BEP-15F1E
مدل BEP-15F2E
مدل BEP-15P1E
مدل BSP-35A2U
مدل BSP-35F1U
مدل BSP-35F2U
مدل BSP-35P1U
مدل BSP-35P2U
مدل BTP-35A1U
مدل BTP-35A2U
مدل BTP-35F1U
مدل BTP-35F2U
مدل BTP-35P1U
مدل BTP-35P2U
مدل BEP-88A1U
مدل BEP-88A2U
مدل BEP-88D1U
مدل BEP-88D2U
مدل BEP-88F1U
مدل BEP-88F2U
مدل BEP-88P1U
مدل BEP-88P2U
مدل BEP-132A1U
مدل BEP-132A2U
مدل BEP-132D1U
مدل BEP-132D2U
مدل BEP-132F1U
مدل BEP-132F2U
مدل BEP-132P1U
مدل BEP-132P2U
مدل BEP-20D1E
مدل BEP-20D2E
مدل BEP-20F1E
مدل BEP-20F2E
مدل BEP-20P1E
مدل BEP-20P2E
مدل CSP-20A1E
مدل CSP-20A2E
مدل CSP-20F1E
مدل CSP-20F2E
مدل CSP-20P1E
مدل CSP-20P2E
مدل CEP-30A1E
مدل CEP-30D1E
مدل CEP-30D2E
مدل CEP-30F1E
مدل CEP-30F2E
مدل CEP-30P1E
مدل CEP-30P2E
مدل CEP-40A1E
مدل CEP-40D1E
مدل CEP-40D2E
مدل CEP-40F1E
مدل CEP-40F2E
مدل CEP-40P1E
مدل CEP-40P2E
مدل BEP-176D1U
مدل BEP-176D2U
مدل BEP-176F1U
مدل BEP-176F2U
مدل BEP-176P1U
مدل BEP-176P2U
مدل CSP-176A1U
مدل CSP-176A2U
مدل CSP-176F1U
مدل CSP-176F2U
مدل CSP-176P1U
مدل CSP-176P2U
مدل CEP-266A1U
مدل CEP-266D1U
مدل CEP-266D2U
مدل CEP-266F1U
مدل CEP-266F2U
مدل CEP-266P1U
مدل CEP-266P2U
مدل CEP-354A1U
مدل CEP-354D1U
مدل CEP-354D2U
مدل CEP-354F1U
مدل CEP-354F2U
مدل CEP-354P1U
مدل CEP-354P2U
مدل CSQP-05A1E
مدل CSQP-05A2E
مدل CSQP-10A1E
مدل CSQP-10A2E
مدل CSQP-15A1E
مدل CSQP-15A2E
مدل CSQP-44A1U
مدل CSQP-44A2U
مدل CSQP-88A1U
مدل CSQP-88A2U
مدل CSQP-132A1U
مدل CSQP-132A2U
مدل BEH-10A1E
مدل BEH-10A2E
مدل BEH-10D1E
مدل BEH-10D2E
مدل BEH-10F1E
مدل BEH-10F2E
مدل BEH-10P1E
مدل BEH-10P2E
مدل BEH-15A1E
مدل BEH-15A2E
مدل BEH-15D1E
مدل BEH-15D2E
مدل BEH-15F1E
مدل BEH-15F2E
مدل BEH-15P1E
مدل BEH-15P2E
مدل BEH-20D1E
مدل BEH-20D2E
مدل BEH-20F1E
مدل BEH-20F2E
مدل BEH-20P1E
مدل BEH-20P2E
مدل BEH-88A1U
مدل BEH-88A2U
مدل BEH-88D1U
مدل BEH-88D2U
مدل BEH-88F1U
مدل BEH-88F2U
مدل BEH-88P1U
مدل BEH-88P2U
مدل BEH-132A1U
مدل BEH-132A2U
مدل BEH-132D1U
مدل BEH-132D2U
مدل BEH-132F1U
مدل BEH-132F2U
مدل BEH-132P1U
مدل BEH-132P2U
مدل BEH-176D1U
مدل BEH-176D2U
مدل BEH-176F1U
مدل BEH-176F2U
مدل BEH-176P1U
مدل BEH-176P2U
مدل BSA-04A1E
مدل BSA-04A2E
مدل BSA-04F1E
مدل BSA-04F2E
مدل BSA-04P1E
مدل BSA-04P2E
مدل BEA-10A1E
مدل BEA-10A2E
مدل BEA-10D1E
مدل BEA-10D2E
مدل BEA-10F1E
مدل BEA-10F2E
مدل BEA-10P1E
مدل BEA-10P2E
مدل BEA-15A1E
مدل BEA-15A2E
مدل BEA-15D1E
مدل BEA-15D2E
مدل BEA-15F1E
مدل BEA-15F2E
مدل BEA-15P1E
مدل BEA-15P2E
مدل BEA-20D1E
مدل BEA-20D2E
مدل BEA-20F1E
مدل BEA-20F2E
مدل BEA-20P1E
مدل BEA-20P2E
مدل BSA-35A1U
مدل BSA-35A2U
مدل BSA-35F1U
مدل BSA-35F2U
مدل BSA-35P1U
مدل BSA-35P2U
مدل BEA-88A1U
مدل BEA-88A2U
مدل BEA-88D1U
مدل BEA-88D2U
مدل BEA-88F1U
مدل BEA-88F2U
مدل BEA-88P1U
مدل BEA-88P2U
مدل BEA-132A1U
مدل BEA-132A2U
مدل BEA-132D1U
مدل BEA-132D2U
مدل BEA-132F1U
مدل BEA-132F2U
مدل BEA-132P1U
مدل BEA-132P2U
مدل BEA-176D1U
مدل BEA-176D2U
مدل BEA-176F1U
مدل BEA-176F2U
مدل BEA-176P1U
مدل BEA-176P2U
انواع دمپل
انواع موتور
انواع موتور دمپل
انواع عملکرد
انواع اپراتور
انواع اکچيوتور

همچنين از ديگر محصولات اين شرکت انواع لوازم اندازه گيري تابلويي FASE ايتاليا و Iskra اسلووني ( ايسکرا) و Microidea ايتاليا ( ميکروآيديا ) و الکترکس ايتاليا (Electrex ايتاليا)– انواع پاور فکتور کنترلر Microidea ايتاليا و همچنين انواع شير برقي و پمپ Yuken ژاپن ( يوکن ژاپن ) و انواع موتور هاي Watt drive اتريش ( موتور وات درايو) و موتور هاي WEG برزيل ( موتور وگ ) – ترموستات ها و رله ها و کنترلر دماي Thermosystems ايتاليا ( ترموسيستمز ايتاليا) – انواع رله هاي Flag ( رله هاي پرچم ) شرکت Torresan ايتاليا ( رله TOR تور ايتاليا ) و انواع جرقه زن و رله مشعل Brahma و رله هاي حفاظت ترانسفورماتور Tecsystem ايتاليا مي باشد.
وب سايت شرکت :
www.Shahin-co.ir
www.elodrive.de
رله فلگ، رله آلارم دهنده، رله flag ، رله پرچمي، رله alarm ، برج سيگنالي، نماينده مور آلمان، نماينده Murr ، منبع تغذيه مور، منبع تغذيه Murr ، سنسور bruel ، سنسور SPM ، سنسور vibrometer ، سنسور meggitt ، سيگنال کانديشنر ويبروميتر، فليم اسکنر، فليم ديتکتور، نماينده BFI Automation ، سنسور hach ، الکترود hach ، پتانسيومتر Vishay ويشاي، منبع تغذيه PSL148024 ، منبع تغذيه lovato ، منبع تغذيه لواتو ، محصولات magnetrol مگنترول آلمان، ترانس FTM ايتاليا، محصولات maccoy آمريکا ، خازن Italweber ، فيوز Italweber ، رله MLT200 ، رله Diel ايتاليا ، کد 1SDA054134R1 شرکت ABB ، ترانس hobut انگليس، ترانسفئرماتور هوبوت انگليست، محصولات Baso ، فيلتر EIF فرانسه ، مدل LL14-SK-R-N ، منبع تغذيه nemic lambda ، محصولات Richter ريشتر آلمان، کابل 3M ، محصولات Leroy sammer ، انواع کانکتور شير، کانکتور قدرت ، منبع تغذيه TIS 600-124 SIG ، منبع تغذيه Traco Power ، نماينده kubler ، انواع ترموکوپل ، انواع سيلينگ برگمن- انواع مکانيکال سيلينگ Burgmann آلمان، توربين DG80L2. 25MW ، ترموکوپل 1000+TXA-1368M1 027-10 2K/2/0 ، انواع شير End Automation آلمان ، انواع سلونوئيد ولو End Automation آلمان، رگولاتور Ducati دوکاتي، رگولاتور 415.98.9040 ، مدل REGO شرکت Ducati - مدل REGO12 شرکت Ducati –کابل lapp ، ترانسديوسر TM3UL20 ، مدل 88100142 شرکت Asco ، مدل P494A0021300A00 شرکت Asco ، مدل 88144203 شرکت Asco ، Sineax TV809 ، مدل m/50/LSU/CP
شرکت Norgren، مدل UM/22253/172/61/13J، مدل UM/22456/172/81/33N ،
ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ،
انواع شير آموت Amot ،شير 2BOCT17003 ،شير کنترل دما آموت Amot ،شير 2BOC717003 ،شير 6BRDC115 ،شير 6BRCD115-07-00 ،شير سه راهه آموت Amot ،شير کنترلي آموت Amot ،شير سري 4500 D آموت Amot ،شير 4500D15115-BTU ،شير 6GEFDMAA32 ،شير 6GEFDMAA32-AA ،انواع اکتويتور آموت Amot ،انواع Actuator آموت Amot ،انواع Actuator مدل EA100 ، ولو AE autel ، رله هگر، رله hager ، بويل فيلتر، فيلتر boll filter ، شير کواکسيال، شير coax ، شير کواکس، رله ETA کنتاکتور ETA المان سوئيچ ETA آلمان، بريکر ETA آلمان، دتکتور sensitron سنسيترون ، رله Homa هما آلمان ، کنتاکتور Homa المان سوئيچ Homa آلمان، بريکر Homa آلمان، هانيول DC3200
هانيول DC2500 هانيولUDC 1200 هانيول UDC2000 هانيولUDC3300 کابل lapp لپ آلمان ، ) Magnet-schultz مگ نت شولتز آلمان )- schurter آلمان، کانکتور AMPHENOL آمفنول، ترانس FTM ايتاليا ، ترانس جريان FTM ايتاليا ، ترانسفورماتور transfos Mary ترانسفوس ماري، خازن italweber ايتال وبر ، فيوز italweber ايتال وبر ، لامپ orga ارگا، فن SUNON ، خازن Wima ويما ، کانکتور TE CONNECTIVITY، محصولات FTDI ، محصولات LITTELFUSE ، کانکتور molex مولکس، نماينده muller coax آلمان- نماينده مولر کواکس آلمان، شير مولر کواکس- انواع بورد Erhardt-Leimer آلمان، نماينده Erhardt-Leimer آلمان ،
دستگاه انتقال Erhardt-Leimer آلماندستگاه توزيع تسمه اي Erhardt-Leimer آلمانسنسور Erhardt-Leimer آلمانسنسور موقعيت Erhardt-Leimer آلمانسنسور خطي موقعيت Erhardt-Leimer آلمانپتانسيل سنج Erhardt-Leimer آلمانلودسل Erhardt-Leimer آلمانلود سل کششي Erhardt-Leimer آلمانلودسل خمشي Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج کشش ممتد Erhardt-Leimer آلمانانواع مازول Erhardt-Leimer آلمانانواع ماژول آمپلي فاير Erhardt-Leimer آلمانانواع تقويت کننده سنج Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر حرکت Erhardt-Leimer آلمانانواع ترمز Erhardt-Leimer آلمانانواع غلطک Erhardt-Leimer آلمانانواع فلزياب Erhardt-Leime آلمانا نواع انکودر Leine linde آلمانانواع انکودر لينه لينده Leine linde آلمانانواع رله ارهارت ليمر Erhardt-Leimer آلمانمحصولات www.leinelinde.com انواع کنترلر RK4004سنسور FX-4030سنسور آلتراسونيک E+Lمدل CV2201مدل 302990نرم افزار RK4004نرم افزار RK4004-000CF-ZLانکودر 507689-02
انکودرRSI 593 انکودر521661-37 انکودرRHI 503 کابل GDALPHAمدل C204 شرکت band-itمدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003
انواع کانکتور پروفي باس، انواع کانکتور profibus ، انواع نري و مادگي profibus ، مدل 6es7972-0ba12-0xa0 زيمنس ، مدل 6gk1500-0fc10 زيمنس ، منبع تغذيه Traco ، منبع تغذيه Eco Rail ، منبع تغذيه پالس، منبع تغذيه puls ، منبع تغذيه Unipower ، منبع تغذيه يوني پاور، باطري شارژر Unipower ، باطري شارژر C&D ، باطري شارژر ARE130SSN35F ، انکودر leine linde سوئد، انکودر کوبلر، روتاري انکودر، انکودر مطلق، انکودر چرخشي ، انکودر Tr ، لودسل ديناسل ، لودسل dinacell ، سوئيچر AC به DC شرکت Unipower يوني پاور، منبع تغذيه پزشکي ، نماينده ICP DAS ، ماژول ورودي – خرجي آي سي پي داس ICP DAS ، سنسور VDO، رله زيمنس ، رله LFE10 ، LFE10-110 SIEMENS CONTROL BOX ، رله LFE50 ، رله LANDIS & GYR ، رله لنديس، رله terasaki ، رله تراساکي ، رله ترازاکي ، انواع محصولات ترازاکي ژاپنانواع رله ارت ليکيج تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله E L R تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله نشتي جريان تراساکي Trasaki ژاپنا نواع رله شکست جريان تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله ارت فالت Earth Fault تراساکي Trasaki ژاپن انواع فيوز تراساکي Trasaki ژاپنانواع رله تراساکي Trasaki ژاپن انواع تجهيزات تابلو برقي تراساکي Trasaki ژاپن انواع انرژي متر تراساکي Trasaki ژاپن انواع مولتي متر تراساکي Trasaki ژاپن، انواع رله Earth Leakage تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله تراساکي Trasaki ژاپن
،انواع بريکر هوايي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سير کوييت تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سيير کوييت بريکر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع کنتاکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار DIN تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله حفاظتي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور فکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور ميتر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع Power Factor تراساکي Trasaki ژاپن،مدل XH400NE،مدلXS50NB ،مدلYL-100F ،مدلTL225F ،انواع کانکتور Anderson،انواع کانکتور باطري Anderson،انواع باطري شارژر Anderson،انواع انکودر کوبلر ،انواع انکودر kuebler ، کانکتور هامل ، کانکتور hummel ، مولتي متر MX355-Z ، مولتي متر Chauvin – Arnoux مولتي متر metrix متريکس ، پارکر EP1219Z5074 ، محصولات Durbal دوربال ، مدل BEF 16-21-501 شرکت Durbal ، ROD END شرکت Durbal ، محصولات شرکت www.Durbal.com ، شير Oliver اوليو ، ولو Oliver اوليو، شير نورگرن ولو norgren ، فيلتر KEB ، فيلتر کب ، فيلتر 10.E5.T60-1001 ، فيلتر boll filter ، بويل فيلتر ، فيلتر 13.E5.T60-1001 ، انواع HF Filter ، انواع موتور دمپر، انواع دمپر، محصولات يونتا_ انواع موتور Joventa ، دمپر Joventa ، موتور دمپر جونتا، انواع کانکتور صنعتي، کانکتور مور ، کانکتور murr کانکتور فرمان -کانکتورقدرت -کانکتور سوئيچ -کانکتور دوار کانکتور تک قطب- کانکتور شير برقي – کانکتور سنسور - سروو موتور - اينکودر - رزولورو... کانکتور ولو – کانکتور شير ، کانکتور والو باطري شارژر Charter Power systems - باطري شارژر سري ARE شرکت C&D رله VMD420 – رله B93010006 ، رله VMD420-D-2 ، رله بندر – رله bender - سنسور Pisco ، سنسور فشار پيسکو ، سنسور فشار pisco ، سنسور SEU11-01S -
سنسور TQ402 – ترانس Cheng Yang چنگ يانگ - رله P&B انگليس- محصولات Tippkemper Matrix GmbH آلمان، انواع کانکتور M12 - انواع کانکتورM18 - انواع کانکتورM16 – انواع کانکتور M23 -اينکودر کوبلر Kubler آلمان- انکودر کوبلر Kubler آلمان- کانکتور lewden لودنT مدل C204 شرکت band-it
مدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003انواع سنسور هوبا کنترل,انواع سنسورHuba control ,مبدل شوهمن Schuhman,ايزولاتور شوهمن Schuhman,کانورتر شوهمن Schuhman,کانورتر GM international,ايزولاتور GM international,مبدل GM international,انواع تغذيه ,انواع منبع تغذيه,انواع سنسور Balluff,انواع سنسور بالوف,انواع ترانس ديوسر بالوف Balluff, رله ساموا کره ، رله samwha کره، رله samwha EOCR ريال سنسور HRS ، سنسور ويبره HRS ، سنسور MLS ، سنسور MLS-9W رله مور ,رله Murr,منبع تغذيه مور,منبع تغذيه Murr,ترانس مور,ترانس Murr,ترانسفور ماتور مور,ترانسفور ماتور Murr,برج سيگنالي مور,برج سيگنالي Murr,مبدل مور,مبدل Murr,مبدل DC مور,مبدل DC شرکت Murr,رله ماژول مور,رله ماژول Murr,ماژول I/O مور,ماژول ورودي و خروجي مور,ماژول ورودي مور,ماژول ورودي Murr,ماژول خروجي مور,ماژول خروجي Murr,بافر مور,بافر Murr,بافر ماژول مور ,مور 27014,مور 27015,مور 27016,مور MDD,کنترلر مور,کنترلر Murr,مبدل دما مور ,مبدل دما Murr,سوئيچ مور,Mico مور,Micot مور,مور 857781,مور 85001,مور 50041,رله جرياني مور,رله ولتاژي مور,رله ولتاژي Murr,رله جرياني Murr,فيوز مور,فيوز Murr,ديود مور,ديود Murr,ترمينال مور,ترمينال Murr,رله ايمني مور,رله ايمني Murr,رله safety مور,رله حفاظتي مور,رله حفاظتي Murr,مبدل ولتاژ مور,مبدل ولتاژ Murr,مبدل جريان مور ,مبدل جريان Murr,مبدل فرکانس مور,مبدل فرکانس Murr,مور50041,يو پي اس مور,يو پي اس Murr,رله DGPT2,رله DMCR
مور 8XM12,مور M12,کانکتور مور ,کانکتور Murr,مور M8 ,مور M12Q,مور M6,هاسينگ مور,هاسينگ Murr,نري مور,مادگي مور,Female مور,Male مور,سيگناليگ مور,سيگنال دهنده Murr,رله سيگنالي Murr,مور 29358,مور 7000,مور 000000-29001-7000,مور 27116,مور 27115,مور 27114,مور 40041-7000,مور 23505-40041-7000,مور MVP,مور MVP12,رله MDP,رله Mecair,سوئيچ Mecair,پرش سوئيچ Mecair,مور 85068,مور 23050,مور Motor suppressor,مور M16X1,مور 236190 ,مورMKS ,مور MKS-LDP ,مور67072 ,مورLDP ,محصولات مور الکترونيک,محصولات Murr Elektronik,سيگنال کانورتر مور,سيگنال کانورتر Murr,مور SVS,مور SVS 18MM,مور296304 ,مور24 ولت DC,مورIP65 ,مور8XM12 ,مور 4XM12 ,مور5 POLE ,مورBasic housing ,مور85659 ,مور85004 , رله 85004,رله مور50043,رله مور 50044,مدل DPS شرکت Mecair,سوئيچ مکير,کيت Mecair مکير,کيت DB116/C,کيت DB16/G, ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ، انواع ويبراتور شرکت Magnet-schultz مگنت شولتز ، نماينده مگنت شولتز ، نماينده Magnet-schultz


شرکت برق و صنعت شاهين
آدرس: تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهي – خ فلاح پور – کوچه نيايي – پ 9 – واحد 4
موبايل: 09194822960 و 09194838378
تلفن : 88800930 و 3-88932312 (021)
فاکس: 88920523 (021)
وب سايت:www.Shahin-co.ir
ايميل: MurrIran@gmail.com
ShahinPowerAndIndustry@gmail.com
info@shahin-co.ir


مدل CSP-176F1U
مدل CSP-176F2U
مدل CSP-176P1U
مدل CSP-176P2U
مدل CEP-266A1U
مدل CEP-266D1U
مدل CEP-266D2U
مدل CEP-266F1U
مدل CEP-266F2U
مدل CEP-266P1U
مدل CEP-266P2U
مدل CEP-354A1U
مدل CEP-354D1U
مدل CEP-354D2U
مدل CEP-354F1U
مدل CEP-354F2U
مدل CEP-354P1U
مدل CEP-354P2U
مدل CSQP-05A1E
مدل CSQP-05A2E
مدل CSQP-10A1E
مدل CSQP-10A2E
مدل CSQP-15A1E
مدل CSQP-15A2E
مدل CSQP-44A1U
مدل CSQP-44A2U
مدل CSQP-88A1U
مدل CSQP-88A2U
مدل CSQP-132A1U
مدل CSQP-132A2U
مدل BEH-10A1E
مدل BEH-10A2E
مدل BEH-10D1E
مدل BEH-10D2E
مدل BEH-10F1E
مدل BEH-10F2E
مدل BEH-10P1E
مدل BEH-10P2E
مدل BEH-15A1E
مدل BEH-15A2E
مدل BEH-15D1E
مدل BEH-15D2E
مدل BEH-15F1E
مدل BEH-15F2E
مدل BEH-15P1E
مدل BEH-15P2E
مدل BEH-20D1E
مدل BEH-20D2E
مدل BEH-20F1E
مدل BEH-20F2E
مدل BEH-20P1E
مدل BEH-20P2E
مدل BEH-88A1U
مدل BEH-88A2U
مدل BEH-88D1U
مدل BEH-88D2U
مدل BEH-88F1U
مدل BEH-88F2U
مدل BEH-88P1U
مدل BEH-88P2U
مدل BEH-132A1U
مدل BEH-132A2U
مدل BEH-132D1U
مدل BEH-132D2U
مدل BEH-132F1U
مدل BEH-132F2U
مدل BEH-132P1U
مدل BEH-132P2U
مدل BEH-176D1U
مدل BEH-176D2U
مدل BEH-176F1U
مدل BEH-176F2U
مدل BEH-176P1U
مدل BEH-176P2U
مدل BSA-04A1E
مدل BSA-04A2E
مدل BSA-04F1E
مدل BSA-04F2E
مدل BSA-04P1E
مدل BSA-04P2E
مدل BEA-10A1E
مدل BEA-10A2E
مدل BEA-10D1E
مدل BEA-10D2E
مدل BEA-10F1E
مدل BEA-10F2E
مدل BEA-10P1E
مدل BEA-10P2E
مدل BEA-15A1E
مدل BEA-15A2E
مدل BEA-15D1E
مدل BEA-15D2E
مدل BEA-15F1E
مدل BEA-15F2E
مدل BEA-15P1E
مدل BEA-15P2E
مدل BEA-20D1E
مدل BEA-20D2E
مدل BEA-20F1E
مدل BEA-20F2E
مدل BEA-20P1E
مدل BEA-20P2E
مدل BSA-35A1U
مدل BSA-35A2U
مدل BSA-35F1U
مدل BSA-35F2U
مدل BSA-35P1U
مدل BSA-35P2U
مدل BEA-88A1U
مدل BEA-88A2U
مدل BEA-88D1U
مدل BEA-88D2U
مدل BEA-88F1U
مدل BEA-88F2U
مدل BEA-88P1U
مدل BEA-88P2U
مدل BEA-132A1U
مدل BEA-132A2U
مدل BEA-132D1U
مدل BEA-132D2U
مدل BEA-132F1U
مدل BEA-132F2U
مدل BEA-132P1U
مدل BEA-132P2U
مدل BEA-176D1U
مدل BEA-176D2U
مدل BEA-176F1U
مدل BEA-176F2U
مدل BEA-176P1U
مدل BEA-176P2U
انواع دمپل
انواع موتور
انواع موتور دمپل
انواع عملکرد
انواع اپراتور
انواع اکچيوتور

همچنين از ديگر محصولات اين شرکت انواع لوازم اندازه گيري تابلويي FASE ايتاليا و Iskra اسلووني ( ايسکرا) و Microidea ايتاليا ( ميکروآيديا ) و الکترکس ايتاليا (Electrex ايتاليا)– انواع پاور فکتور کنترلر Microidea ايتاليا و همچنين انواع شير برقي و پمپ Yuken ژاپن ( يوکن ژاپن ) و انواع موتور هاي Watt drive اتريش ( موتور وات درايو) و موتور هاي WEG برزيل ( موتور وگ ) – ترموستات ها و رله ها و کنترلر دماي Thermosystems ايتاليا ( ترموسيستمز ايتاليا) – انواع رله هاي Flag ( رله هاي پرچم ) شرکت Torresan ايتاليا ( رله TOR تور ايتاليا ) و انواع جرقه زن و رله مشعل Brahma و رله هاي حفاظت ترانسفورماتور Tecsystem ايتاليا مي باشد.
وب سايت شرکت :
www.Shahin-co.ir
www.elodrive.de
رله فلگ، رله آلارم دهنده، رله flag ، رله پرچمي، رله alarm ، برج سيگنالي، نماينده مور آلمان، نماينده Murr ، منبع تغذيه مور، منبع تغذيه Murr ، سنسور bruel ، سنسور SPM ، سنسور vibrometer ، سنسور meggitt ، سيگنال کانديشنر ويبروميتر، فليم اسکنر، فليم ديتکتور، نماينده BFI Automation ، سنسور hach ، الکترود hach ، پتانسيومتر Vishay ويشاي، منبع تغذيه PSL148024 ، منبع تغذيه lovato ، منبع تغذيه لواتو ، محصولات magnetrol مگنترول آلمان، ترانس FTM ايتاليا، محصولات maccoy آمريکا ، خازن Italweber ، فيوز Italweber ، رله MLT200 ، رله Diel ايتاليا ، کد 1SDA054134R1 شرکت ABB ، ترانس hobut انگليس، ترانسفئرماتور هوبوت انگليست، محصولات Baso ، فيلتر EIF فرانسه ، مدل LL14-SK-R-N ، منبع تغذيه nemic lambda ، محصولات Richter ريشتر آلمان، کابل 3M ، محصولات Leroy sammer ، انواع کانکتور شير، کانکتور قدرت ، منبع تغذيه TIS 600-124 SIG ، منبع تغذيه Traco Power ، نماينده kubler ، انواع ترموکوپل ، انواع سيلينگ برگمن- انواع مکانيکال سيلينگ Burgmann آلمان، توربين DG80L2. 25MW ، ترموکوپل 1000+TXA-1368M1 027-10 2K/2/0 ، انواع شير End Automation آلمان ، انواع سلونوئيد ولو End Automation آلمان، رگولاتور Ducati دوکاتي، رگولاتور 415.98.9040 ، مدل REGO شرکت Ducati - مدل REGO12 شرکت Ducati –کابل lapp ، ترانسديوسر TM3UL20 ، مدل 88100142 شرکت Asco ، مدل P494A0021300A00 شرکت Asco ، مدل 88144203 شرکت Asco ، Sineax TV809 ، مدل m/50/LSU/CP
شرکت Norgren، مدل UM/22253/172/61/13J، مدل UM/22456/172/81/33N ،
ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ،
انواع شير آموت Amot ،شير 2BOCT17003 ،شير کنترل دما آموت Amot ،شير 2BOC717003 ،شير 6BRDC115 ،شير 6BRCD115-07-00 ،شير سه راهه آموت Amot ،شير کنترلي آموت Amot ،شير سري 4500 D آموت Amot ،شير 4500D15115-BTU ،شير 6GEFDMAA32 ،شير 6GEFDMAA32-AA ،انواع اکتويتور آموت Amot ،انواع Actuator آموت Amot ،انواع Actuator مدل EA100 ، ولو AE autel ، رله هگر، رله hager ، بويل فيلتر، فيلتر boll filter ، شير کواکسيال، شير coax ، شير کواکس، رله ETA کنتاکتور ETA المان سوئيچ ETA آلمان، بريکر ETA آلمان، دتکتور sensitron سنسيترون ، رله Homa هما آلمان ، کنتاکتور Homa المان سوئيچ Homa آلمان، بريکر Homa آلمان، هانيول DC3200
هانيول DC2500 هانيولUDC 1200 هانيول UDC2000 هانيولUDC3300 کابل lapp لپ آلمان ، ) Magnet-schultz مگ نت شولتز آلمان )- schurter آلمان، کانکتور AMPHENOL آمفنول، ترانس FTM ايتاليا ، ترانس جريان FTM ايتاليا ، ترانسفورماتور transfos Mary ترانسفوس ماري، خازن italweber ايتال وبر ، فيوز italweber ايتال وبر ، لامپ orga ارگا، فن SUNON ، خازن Wima ويما ، کانکتور TE CONNECTIVITY، محصولات FTDI ، محصولات LITTELFUSE ، کانکتور molex مولکس، نماينده muller coax آلمان- نماينده مولر کواکس آلمان، شير مولر کواکس- انواع بورد Erhardt-Leimer آلمان، نماينده Erhardt-Leimer آلمان ،
دستگاه انتقال Erhardt-Leimer آلماندستگاه توزيع تسمه اي Erhardt-Leimer آلمانسنسور Erhardt-Leimer آلمانسنسور موقعيت Erhardt-Leimer آلمانسنسور خطي موقعيت Erhardt-Leimer آلمانپتانسيل سنج Erhardt-Leimer آلمانلودسل Erhardt-Leimer آلمانلود سل کششي Erhardt-Leimer آلمانلودسل خمشي Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج کشش ممتد Erhardt-Leimer آلمانانواع مازول Erhardt-Leimer آلمانانواع ماژول آمپلي فاير Erhardt-Leimer آلمانانواع تقويت کننده سنج Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر حرکت Erhardt-Leimer آلمانانواع ترمز Erhardt-Leimer آلمانانواع غلطک Erhardt-Leimer آلمانانواع فلزياب Erhardt-Leime آلمانا نواع انکودر Leine linde آلمانانواع انکودر لينه لينده Leine linde آلمانانواع رله ارهارت ليمر Erhardt-Leimer آلمانمحصولات www.leinelinde.com انواع کنترلر RK4004سنسور FX-4030سنسور آلتراسونيک E+Lمدل CV2201مدل 302990نرم افزار RK4004نرم افزار RK4004-000CF-ZLانکودر 507689-02
انکودرRSI 593 انکودر521661-37 انکودرRHI 503 کابل GDALPHAمدل C204 شرکت band-itمدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003
انواع کانکتور پروفي باس، انواع کانکتور profibus ، انواع نري و مادگي profibus ، مدل 6es7972-0ba12-0xa0 زيمنس ، مدل 6gk1500-0fc10 زيمنس ، منبع تغذيه Traco ، منبع تغذيه Eco Rail ، منبع تغذيه پالس، منبع تغذيه puls ، منبع تغذيه Unipower ، منبع تغذيه يوني پاور، باطري شارژر Unipower ، باطري شارژر C&D ، باطري شارژر ARE130SSN35F ، انکودر leine linde سوئد، انکودر کوبلر، روتاري انکودر، انکودر مطلق، انکودر چرخشي ، انکودر Tr ، لودسل ديناسل ، لودسل dinacell ، سوئيچر AC به DC شرکت Unipower يوني پاور، منبع تغذيه پزشکي ، نماينده ICP DAS ، ماژول ورودي – خرجي آي سي پي داس ICP DAS ، سنسور VDO، رله زيمنس ، رله LFE10 ، LFE10-110 SIEMENS CONTROL BOX ، رله LFE50 ، رله LANDIS & GYR ، رله لنديس، رله terasaki ، رله تراساکي ، رله ترازاکي ، انواع محصولات ترازاکي ژاپنانواع رله ارت ليکيج تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله E L R تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله نشتي جريان تراساکي Trasaki ژاپنا نواع رله شکست جريان تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله ارت فالت Earth Fault تراساکي Trasaki ژاپن انواع فيوز تراساکي Trasaki ژاپنانواع رله تراساکي Trasaki ژاپن انواع تجهيزات تابلو برقي تراساکي Trasaki ژاپن انواع انرژي متر تراساکي Trasaki ژاپن انواع مولتي متر تراساکي Trasaki ژاپن، انواع رله Earth Leakage تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله تراساکي Trasaki ژاپن
،انواع بريکر هوايي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سير کوييت تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سيير کوييت بريکر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع کنتاکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار DIN تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله حفاظتي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور فکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور ميتر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع Power Factor تراساکي Trasaki ژاپن،مدل XH400NE،مدلXS50NB ،مدلYL-100F ،مدلTL225F ،انواع کانکتور Anderson،انواع کانکتور باطري Anderson،انواع باطري شارژر Anderson،انواع انکودر کوبلر ،انواع انکودر kuebler ، کانکتور هامل ، کانکتور hummel ، مولتي متر MX355-Z ، مولتي متر Chauvin – Arnoux مولتي متر metrix متريکس ، پارکر EP1219Z5074 ، محصولات Durbal دوربال ، مدل BEF 16-21-501 شرکت Durbal ، ROD END شرکت Durbal ، محصولات شرکت www.Durbal.com ، شير Oliver اوليو ، ولو Oliver اوليو، شير نورگرن ولو norgren ، فيلتر KEB ، فيلتر کب ، فيلتر 10.E5.T60-1001 ، فيلتر boll filter ، بويل فيلتر ، فيلتر 13.E5.T60-1001 ، انواع HF Filter ، انواع موتور دمپر، انواع دمپر، محصولات يونتا_ انواع موتور Joventa ، دمپر Joventa ، موتور دمپر جونتا، انواع کانکتور صنعتي، کانکتور مور ، کانکتور murr کانکتور فرمان -کانکتورقدرت -کانکتور سوئيچ -کانکتور دوار کانکتور تک قطب- کانکتور شير برقي – کانکتور سنسور - سروو موتور - اينکودر - رزولورو... کانکتور ولو – کانکتور شير ، کانکتور والو باطري شارژر Charter Power systems - باطري شارژر سري ARE شرکت C&D رله VMD420 – رله B93010006 ، رله VMD420-D-2 ، رله بندر – رله bender - سنسور Pisco ، سنسور فشار پيسکو ، سنسور فشار pisco ، سنسور SEU11-01S -
سنسور TQ402 – ترانس Cheng Yang چنگ يانگ - رله P&B انگليس- محصولات Tippkemper Matrix GmbH آلمان، انواع کانکتور M12 - انواع کانکتورM18 - انواع کانکتورM16 – انواع کانکتور M23 -اينکودر کوبلر Kubler آلمان- انکودر کوبلر Kubler آلمان- کانکتور lewden لودنT مدل C204 شرکت band-it
مدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003انواع سنسور هوبا کنترل,انواع سنسورHuba control ,مبدل شوهمن Schuhman,ايزولاتور شوهمن Schuhman,کانورتر شوهمن Schuhman,کانورتر GM international,ايزولاتور GM international,مبدل GM international,انواع تغذيه ,انواع منبع تغذيه,انواع سنسور Balluff,انواع سنسور بالوف,انواع ترانس ديوسر بالوف Balluff, رله ساموا کره ، رله samwha کره، رله samwha EOCR ريال سنسور HRS ، سنسور ويبره HRS ، سنسور MLS ، سنسور MLS-9W رله مور ,رله Murr,منبع تغذيه مور,منبع تغذيه Murr,ترانس مور,ترانس Murr,ترانسفور ماتور مور,ترانسفور ماتور Murr,برج سيگنالي مور,برج سيگنالي Murr,مبدل مور,مبدل Murr,مبدل DC مور,مبدل DC شرکت Murr,رله ماژول مور,رله ماژول Murr,ماژول I/O مور,ماژول ورودي و خروجي مور,ماژول ورودي مور,ماژول ورودي Murr,ماژول خروجي مور,ماژول خروجي Murr,بافر مور,بافر Murr,بافر ماژول مور ,مور 27014,مور 27015,مور 27016,مور MDD,کنترلر مور,کنترلر Murr,مبدل دما مور ,مبدل دما Murr,سوئيچ مور,Mico مور,Micot مور,مور 857781,مور 85001,مور 50041,رله جرياني مور,رله ولتاژي مور,رله ولتاژي Murr,رله جرياني Murr,فيوز مور,فيوز Murr,ديود مور,ديود Murr,ترمينال مور,ترمينال Murr,رله ايمني مور,رله ايمني Murr,رله safety مور,رله حفاظتي مور,رله حفاظتي Murr,مبدل ولتاژ مور,مبدل ولتاژ Murr,مبدل جريان مور ,مبدل جريان Murr,مبدل فرکانس مور,مبدل فرکانس Murr,مور50041,يو پي اس مور,يو پي اس Murr,رله DGPT2,رله DMCR
مور 8XM12,مور M12,کانکتور مور ,کانکتور Murr,مور M8 ,مور M12Q,مور M6,هاسينگ مور,هاسينگ Murr,نري مور,مادگي مور,Female مور,Male مور,سيگناليگ مور,سيگنال دهنده Murr,رله سيگنالي Murr,مور 29358,مور 7000,مور 000000-29001-7000,مور 27116,مور 27115,مور 27114,مور 40041-7000,مور 23505-40041-7000,مور MVP,مور MVP12,رله MDP,رله Mecair,سوئيچ Mecair,پرش سوئيچ Mecair,مور 85068,مور 23050,مور Motor suppressor,مور M16X1,مور 236190 ,مورMKS ,مور MKS-LDP ,مور67072 ,مورLDP ,محصولات مور الکترونيک,محصولات Murr Elektronik,سيگنال کانورتر مور,سيگنال کانورتر Murr,مور SVS,مور SVS 18MM,مور296304 ,مور24 ولت DC,مورIP65 ,مور8XM12 ,مور 4XM12 ,مور5 POLE ,مورBasic housing ,مور85659 ,مور85004 , رله 85004,رله مور50043,رله مور 50044,مدل DPS شرکت Mecair,سوئيچ مکير,کيت Mecair مکير,کيت DB116/C,کيت DB16/G, ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ، انواع ويبراتور شرکت Magnet-schultz مگنت شولتز ، نماينده مگنت شولتز ، نماينده Magnet-schultz


شرکت برق و صنعت شاهين
آدرس: تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهي – خ فلاح پور – کوچه نيايي – پ 9 – واحد 4
موبايل: 09194822960 و 09194838378
تلفن : 88800930 و 3-88932312 (021)
فاکس: 88920523 (021)
وب سايت:www.Shahin-co.ir
ايميل: MurrIran@gmail.com
ShahinPowerAndIndustry@gmail.com
info@shahin-co.ir
شهر : تهران
تلفن : 09222910619 -88932312-3
قیمت : با 09222910619 تماس بگیرید
ایمیل : sales@shahin-co.ir
قطعات بيل بکهو- قطعات بيل بکهو تبريز-02133982431
((بکهو ماشين)) تامين کننده قطعات يدکي بيل بکهو 02133982431 02136612330 02136613544 سنوپارس - تبريز- نيوهلند- هيدرومک - کيس شيشه درب sp120 ,100,220 شيشه پنجره بيل بکهو شيشه سه گوش قطعات بيل بکهو- بلبرينگ چرخ جلو يل بکهو جک گازي ييل بکهو کله
پژوهش توليد کننده افزودني هاي بتني و مواد شيميايي ساختمان
پژوهش توليد کننده افزودني هاي بتني و مواد شيميايي ساختمان پژوهش اولين توليدکننده صنعتي اسپيسرهاي بتني در ايران با مقاومت فشاري بسيار بالا با ثبت طرح صنعتي محصول در سازمان ثبت اختراعات و مالکيت صنعتي هم چنين پژوهش
توليد وفروش خط توليد زغال چيني
داراي استاندارد بين الملي ايزو ۹۰۰۱کنترل کيفيت و ايزو ۱۰۰۰۴رضايت مندي مشتري از کشور کانادا توليد وفروش دستگاه زغال چيني(فشرده)با نصب و راه اندازي رايگان و پشتيباني توليد تا موقع راه اندازي کامل کارگاه فروش مواد اوليه
نيکان فرايند نوانديش بزرگترين توليدکننده اسيد
فروش ويژه مواد شيميايي توليد داخلي فروش داخلي و صادرات موادشيميايي با کيفيت بالا و مطابق آناليز با قيمت مناسب و رقابتي توليد کننده مواد اوليه مواد شيميايي در کارخانجات داخل کشور صادر کننده نمونه و بزرگترين دارنده
الياف بتن سفيد
الياف پلي پروپيلن (pp)يا الياف بتن بکارگيري الياف تقويت کننده داخل مخلوط بتن ، مقاومت کششي و فشاري آن را فوق العاده افزايش مي دهد . ترکيب بتن با الياف ، يکپارچگي و پيوستگي مناسبي داشته و امکان استفاده از بتن را بعنوان يک
قليون لاکچري
قليون لاکچري قليون لاکچري انتخاب لاکچري تنها قليون لاکچري با قابليت قرار دادن ميوه در هر اندازه درون قليون داراي ال اي دي 12 رنگ ريموت دار باطري خور مناسب هديه دادن درج اسم و لگوي شما جهت سفارش تکي و کلي براي ديدن پيج
فروش اکسيد آلومينيم (آلومينا) - سيليکون کاربايد
تأمين کننده اکسيد آلومينيوم ( آلومينا)در انواع سفيد(WFA) ، قهوه اي (BFA) و صورتي (PFA) در سايزهاي مختلف - سيليکون کاربايد (SiC) و ديگر مواد اوليه صنايع سراميک و به ويژه صنايع ساينده از معتبرترين کارخانه هاي اروپايي و آسيايي
دکستروز خشک و آبدار
باسلام بازرگاني نوين تجارت افراز ارائه دهنده ي انواع مواد اوليه ي شيميايي در تناژهاي مختلف با کيفيت تضميني و قيمت رقابتي آماده ي همکاري با شما در سراسر کشور ميباشد با ما در ارتباط باشيد شماره ي تماس ما