جرثقیل دروازه ایجرثقیل دروازه ای تک پلجرثقیل دروازه ای جفت پلجرثقیل دروازه ای آران باخ طراحی جرثقیل دروازه ایساخت جرثقیل دروازه ایفروش جرثقیل دروازه ایخرید جرثقیل دروازه ایسازنده جرثقیل دروازه ایفروشجرثقیلدروازه ایساختصنعتطراحیسازنده جرثقیلجرثقیل کارگاهیکارگاهیقطعات جرثقیل دروازه ایتجهیزات جرثقیل دروازه ایانواع جرثقیل دروازه ایتولید جرثقیل دروازه ایصنعت جرثقیل های دروازه ایصنعت جرثقیل کارگاهیجرثقیل بندریجرثقیل سقفی آران باخجرثقیل سقفی دماگجرثقیل سقفی پودمجرثقیل سقفی سامسونگجرثقیلآران باخ جرثقیل سقفیجرثقیلجرثقیل سقفی جفت پلجرثقیل سقفی آران باخ فروش جرثقیل سقفیخرید جرثقیل سقفیطراحی جرثقیل سقفیساخت جرثقیل سقفیسازنده جرثقیل سقفیایمنی جرثقیل سقفیجرثقیل هوایینمایندگی فروش جرثقیل سقفیجرثقیل کارگاهیجرثقیل سقفی دماگجرثقیل سقفی کیتوجرثقیل سقفی سامسونگجرثقیل سقفی الموتجرثقیل سقفی پودمجرثقیل سقفی بلغاریجرثقیل سقفی تک پلتولید جرثقیل سقفینمایندگی جرثقیل سقفی پودمنمایندگی جرثقیل پودمجرثقیل سقفی زنجیریجرثقیل های سقفیجرثقیل پودمقیمت جرثقیل سقفیشرکت جرثقیل سقفیسازندگان جرثقیل سقفیجرثقیل سقفی دو پلوینچ جرثقیل سقفیجرثقیل سقفی ضد انفجارجرثقیل ضد انفجارجرثقیل نیم دروازه ایجرثقیل نیم دروازه ای تک پلجرثقیل نیم دروازه ای جفت پلجرثقیل نیم دروازه ای آران باخ طراحی جرثقیل نیم دروازه ایساخت جرثقیل نیم دروازه ایفروش جرثقیل نیم دروازه ایخرید نیم جرثقیل دروازه ایسازنده نیم جرثقیل دروازه ایفروشجرثقیلنیم دروازه ایساختصنعتطراحیسازنده جرثقیلجرثقیل کارگاهیکارگاهیقطعات جرثقیل نیم دروازه ایتجهیزات جرثقیل نیم دروازه ایانواع جرثقیل نیم دروازه ایتولید جرثقیل نیم دروازه ایصنعت جرثقیل های نیم دروازه ایصنعت جرثقیل کارگاهیجرثقیل بندریجرثقیل سقفی آران باخجرثقیل سقفی دماگجرثقیل سقفی پودمجرثقیل سقفی سامسونگجرثقیلآران باخ جرثقیل نیمه دروازه ایجرثقیل نیمه دروازه ای تک پلجرثقیل نیمه دروازه ای جفت پلجرثقیل نیمه دروازه ای آران باخ طراحی جرثقیل نیمه دروازه ایساخت جرثقیل نیمه دروازه ایفروش جرثقیل نیمه دروازه ایخرید نیمه جرثقیل دروازه ایسازنده نیمه جرثقیل دروازه ایفروشجرثقیلنیمه دروازه ایساختصنعتطراحیسازنده جرثقیلجرثقیل کارگاهیکارگاهیقطعات جرثقیل نیمه دروازه ایتجهیزات جرثقیل نیمه دروازه ایانواع جرثقیل نیمه دروازه ایتولید جرثقیل نیمه دروازه ایصنعت جرثقیل های نیمه دروازه ایصنعت جرثقیل کارگاهیجرثقیل بندریجرثقیل سقفی آران باخجرثقیل سقفی دماگجرثقیل سقفی پودمجرثقیل سقفی سامسونگجرثقیلآران باخجرثقیل بازوییجرثقیل ستونیساخت جرثقیل بازوییطراحی جرثقیل بازوییانواع جرثقیل بازوییفروش جرثقیل بازوییخرید جرثقیل بازوییجرثقیل بازویی آران باخفروش جرثقیل ستونیخرید جرثقیل ستونیطراحی جرثقیل ستونیجرثقیل بازوییجرثقیل کارگاهی بازوییجرثقیل کارگاهی ستونیصنعت جرثقیلصنعت جرثقیل های کارگاهیسازنده جرثقیل کارگاهیجرثقیل بازویی آران باخشرکت آران باخگروه آران باخسازه جرثقیلطراحی جرثقیل کارگاهیجرثقیل سقفیجرثقیل سقفی آران باخجرثقیل سقفی پودمجرثقیل سقفی دماگجرثقیل سقفی سامسونگآران باخشرکت آران باخگروه آران باخسازنده جرثقیل سقفیجرثقیل سقفیآویزجرثقیل سقفی آویزجرثقیل مونوریلفروش جرثقیل آویزخرید جرثقیل آویزطراحی جرثقیل سقفی آویزساخت جرثقیل آویزجرثقیل آویز آران باخجرثقیلسقفیآویزمونوریلجرثقیل کارگاهیجرثقیل صنعتیفروشسقفیسازندهساختطراحیایمنیآموزشجرثقیل سقفی دماگکرین سقفیکرین آویزقطعات کرینتجهیزات کرینجرثقیل کارگاهی آویزتجهیزات جرثقیل سقفیقطعات جرثقیل سقفیطراحی و ساخت جرثقیل کارگاهی آویزجرثقیل کارگاهی مونوریلجرثقیل سقفی آران باخجرثقیل سقفی پودمجرثقیل سقفی دماگجرثقیل سقفی سامسونگجرثقیل سقفی آران باخ شرکت آران باخ گروه آران باخسازنده جرثقیل سقفیطراحی جرثقیل سقفیجرثقیل دروازه ای جرثقیل دروازه ای تک پل جرثقیل دروازه ای جفت پل جرثقیل دروازه ای آران باخ طراحی جرثقیل دروازه ای ساخت جرثقیل دروازه ای فروش جرثقیل دروازه ای خرید جرثقیل دروازه ای سازنده جرثقیل دروازه ای فروش جرثقیل دروازه ای ساخت صنعت طراحی سازنده جرثقیل جرثقیل کارگاهی کارگاهی قطعات جرثقیل دروازه ای تجهیزات جرثقیل دروازه ای انواع جرثقیل دروازه ای تولید جرثقیل دروازه ای صنعت جرثقیل های دروازه ای صنعت جرثقیل کارگاهی جرثقیل بندری جرثقیل سقفی آران باخ جرثقیل سقفی دماگ جرثقیل سقفی پودم جرثقیل سقفی سامسونگ جرثقیل آران باخ جرثقیل سقفی جرثقیل جرثقیل سقفی جفت پل جرثقیل سقفی آران باخ فروش جرثقیل سقفی خرید جرثقیل سقفی طراحی جرثقیل سقفی ساخت جرثقیل سقفی سازنده جرثقیل سقفی ایمنی جرثقیل سقفی جرثقیل هوایی نمایندگی فروش جرثقیل سقفی جرثقیل کارگاهی جرثقیل سقفی دماگ جرثقیل سقفی کیتو جرثقیل سقفی سامسونگ جرثقیل سقفی الموت جرثقیل سقفی پودم جرثقیل سقفی بلغاری جرثقیل سقفی تک پل

سازنده جرثقيل سقفي

بسمه تعالي

احتراماً مفتخريم که بدين وسيله شرکت مهندسي آفريد آران باخ سازنده انواع جرثقيل هاي کارگاهي)جرثقيل سقفي دوپل ، جرثقيل سقفي تک پل ، جرثقيل دروازه اي ، جرثقيل نيمه دروازه اي ، جرثقيل بازويي ، جرثقيل ستوني ، جرثقيل آويز, منوريل و..) ، سيستمهاي انتقال مواد ، سازه هاي فلزي سبک وسنگين را حضورتان معرفي نموده و رزومه مختصري را جهت آشنايي ذکر نماييم.
شرکت آران باخ با استفاده ازاستاندارهاي جهاني در طراحي واجراي پروژه هاي خود همچون DIN , FEM, CMAA درساخت انواع جرثقيل ها ، ASME-ANSI-AWS در جوشکاري وتست و... باور دارد که مي تواند در عرصه صنايع سنگين سهم مفيدي داشته باشد. جهت اطلاع وآگاهي به عرض مي رسانيم که:
1- درزمينه واردات قطعات اصلي جرثقيلها ازکشورهاي اروپايي زمينه هاي لازم فراهم مي باشد ودراين زمينه مي توان ازشرکتهايي که نام آنها همراه با کاتالوگهاي مربوطه ارائه مي گردد ، قطعات لازم را تهيه نمود ، که در زير به نام آنها اشاره مي کنيم.
DEMAG آلمان ، STAHL آلمان ، ABUS آلمان ، PODEM بلغارستان ، KITO ژاپن ، KONE فنلاند ، GH اسپانيا ظرفيتهاي اين گروه از 250 کيلوگرم تا 50 تن قابل تهيه مي باشد.براي ظرفيتهاي بالاتر از نوع OPEN WINCH استفاده مي شود يعني اينکه قطعات اصلي همانند قبل ازکشورهاي اروپايي تهيه ونهايتاً در داخل توسط اين شرکت مونتاژ مي گردد.
2- در زمينه ساخت تجهيزات داخلي با بهرمندي از پرسنل مجرب وکارگاه مجهزخود اين شرکت قادر به ساخت سازه هاي فلزي و جرثقيلهاي 250 کيلو گرم تا 60 تن با دهانه هاي 5 متر تا 35 متر با رعايت کليه استانداردهاي مربوطه مي باشد.
3- درخصوص تجهيزات ماشينکاري نيز با استفاده از دستگاههاي تراش ، فرز ، بورينگ ، هاب قطعاتي دقيق مطابق با نقشه هاي طراحي شده تهيه ومورد استفاده قرار گيرد.
4- قطعات برقي نظير کنتاکتور ها ، فيوزها ، کليد فرمان بصورت کامل از نوع تله مکانيک فرانسه ويا زيمنس المان استفاده مي گردد. مدارهاي قدرت وفرمان با نقشه هاي از پيش طراحي شده با کدينگ جهت سهولت در مونتاژ وتعمير وعيب يابي تهيه مي گردند.
5- درخصوص تعمير ونگهداري اين شرکت آمادگي دارد تا overhaul نمودن وسرويس دهي جرثقيلهاي موجود را نيز به نحو احسن انجام دهد.

در زير به نمونه هايي از آنچه اين شرکت انجام داده است اشاره مي شود.
جرثقيل دوپل
جرثقيل 16 تني با دهانه 29 متر وارتفاع بالابري 20 متر براي سيمان درود.
جرثقيل 32 تني با دهانه31.34 متر وارتفاع بالابري 20 متر براي جهاد خودکفايي.
جرثقيل 5 تني با دهانه 18 متر وارتفاع بالابري 6 متر براي شرکت نفت فلات قاره.
جرثقيل تک پل
جرثقيل 20 تني با دهانه 10.2 متر با ارتفاع بالابري 8 متر براي انرژي اتمي بوشهر.
جرثقيل 10 تني با دهانه 10 متر با ارتفاع بالابري 11 متر براي دانشگاه امير کبير تهران.
جرثقيل دروازه اي
جرثقيل 10 تني با دهانه 35 متر با ارتفاع بالابري 12 متر براي خدمات عمومي فولاد.
جرثقيل 16 تني با دهانه 32 متر با ارتفاع بالابري 8 متر براي پلورسبز.
جرثقيل open winch
جرثقيل 20 تني با دهانه 6 متر با ارتفاع بالابري 130 متر براي سد مسجد سليمان.
جرثقيل 60 تني با دهانه 18 متر با ارتفاع بالابري20 متر براي سيمان شرق.
جرثقيل آويز
حدود 300 دستگاه بالابر برقي ودستي از ظرفيت 250 کيلوگرم تا 20 تن براي انرژي اتمي بوشهر.
جرثقيل 1 تني با دهانه 8 متر ارتفاع 8 متر براي صنايع شير توکلي.
جرثقيل بازويي
جرثقيل بازويي 3.2 تني با طول بازوي 6.1 متر وارتفاع 4 متر براي شرکت آسايش سقف دلفان لرستان.
جرثقيل منوريل
دو خط منوريل 2 تني با طول 40 متر وارتفاع 9 متر براي متروي مهر شهر کرج.
تعمير ونگهداري
تعمير ونکهداري 50 دستگاه جرثقيل با ظرفيتهاي مختلف براي انرژي اتمي اصفهان.
ساير موارد
ميز متحرک به طول 24 متر وعرض 6 متر وظرفيت 50 تن براي حمل واگن ولوکوموتيو تعميرگاه متروي باقر شهرتهران
سازه فلزي اسکله تدارکاتي بهرگان به عرض 11 متر وطول 170متر همراه با نصب در دريا براي شرکت نفت فلات قاره.
جهت دريافت اطلاعات بيشتر به سايت اين شرکت به آدرس زير مراجعه نماييد.
شهر : تهران
تلفن :
قیمت :
ایمیل : famini1349@yahoo.com
سازنده جرثقيل سقفي
بسمه تعالي احتراماً مفتخريم که بدين وسيله شرکت مهندسي آفريد آران باخ سازنده انواع جرثقيل هاي کارگاهي)جرثقيل سقفي دوپل ، جرثقيل سقفي تک پل ، جرثقيل دروازه اي ، جرثقيل نيمه دروازه اي ، جرثقيل بازويي ، جرثقيل ستوني ،
جرثقیل برقی TXK
کالای فنی اتحاد : نمایندگی محصولات TXK(تحت لیسانس ژاپن) انواع جرثقیل های برقی TXK : جرثقیل برقی TXK ،500 کیلوگرم،دو کاره، تک سرعته جرثقیل برقی TXK ،500کیلوگرم،چهار کاره، دو سرعته جرثقیل برقی TXK ،1 تن ، دو کاره ، تک سرعته جرثقیل
لیفتراک هایستر 10 تن دیزل دست دوم
فروش یک دستگاه لیفتراک هایستر مستعمل 10 تن دیزل تمییز و موتور کاملا چک شده با قیمت مناسب ثابت دکل 3.40
جرثقیل آصفی
جرثقیل آصفی با کادری مجرب با بیش از 20سال سابقه فعالیت اماده همکاری با شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت روزانه و ماهانه با قیمت توافقی بین طرفین می باشد،در ضمن ماشین آلات جرثقیل آصفی همگی مدل بالا و دارای تمامی
فروش انواع بالابرجرثقیل سقفی,تأمین وگارانتی قطعات
فروش انواع بالابرجرثقیل سقفی ازجمله(DEMAG.STAHL.PODEM.kONE CRANE.KITO,..) تهیه قطعات یدکی جرثقیل اورپای فروش ریموت کنترل بیسیم مارک تایوانی وآلمانی(DEMAG) تهیه فطعات کم یاب جرثقیل تعمرات وسرویس جرسقیل باکادری مجرب بیش از10سال سابقه در
جرثقیل برقی تی تان (TITAN)
کالای فنی اتحاد : مرکز فروش انواع جرثقیل برقی تی تان (TITAN). لیست محصولات جرثقیل برقی تی تان (TITAN): جرثقیل 125-250 تک فاز تی تان (TITAN) جرثقیل 150-300 تک فاز تی تان (TITAN) جرثقیل 200-400 تک فاز تی تان (TITAN) جرثقیل 300-600 تک فاز تی تان (TITAN) جرثقیل
فروش رولگیر وعدلگیر وانواع لیفتراک
رولگیرو عدلگیر ولیفتراک از2تن الا 10تن
جرثقیل
جرثقیل دروازه ای شرکت آرتیمان سازه پارس جرثقیل شرکت آرتیمان سازه پارس مشاوره ، طراحی ، ساخت ، نصب ، تعمیرات و نگهداری انواع کرین دروازه ای ، بازویی و سقفی... فروش انواع بالابر و قطعات یدکی کرین و انواع کرین ازجمله کرین