فروش تابلوبرق کنتوري

تابلو برق هاي کنتوري
درمورد متقاضيان غير ديماندي (متقاضياني که مصرف آنها کمتر از 30 کيلووات باشد)، تشخيص مقدار برق درخواستي (برآوردمصرف واحد) براساس برآورد شرکت برق انجام مي شود درحال حاضر انشعاب هاي 32، 25 و 15 آمپر استاندارد هستند که انشعاب 15 آمپر تابع ضوابط خاص است و براي مناطق روستايي و عرصه هاي زير 60 متر قابل درخواست مي باشد.براي متقاضيان ديماندي (متقاضياني که مصرف آنها 30 کيلووات و بيشتر است)، تشخيص مقدار برق درخواستي. بر مبناي اعلام مراجع ذيصلاح يا درخواست مشترک است.براي انشعاباتي باقدرت 30 تا 150 کيلووات برق درخواستي به صورت فشار ضعيف (ولتاژ ثانويه) داده شده و متقاضي ملزم به دادن زمين پست نمي باشد. براي انشعاباتي با قدرت 150 تا 250 کيلووات برق به صورت اوليه يا ثانويه (به تشخيص شرکت برق) داده شده و متقاضي درصورتيکه شرکت برق نيازداشته باشد بايد زمين مناسبي را طبق نظر اين شرکت واگذارنموده و بهاي آنرا به نرخ عادله دريافت نمايد.براي انشعابات با قدرت 250 کيلووات به بالا تجهيز پست اختصاصي الزامي بوده و برق با ولتاژ فشار متوسط (اوليه) به متقاضي داده مي شود و وي بايد راساً نسبت به تبديل آن اقدام نمايد.
تبصره:
به هنگام برآورد مصرف هر 25آمپر تکفاز معادل پنج کيلووات و هر 25 آمپر سه فاز معادل پانزده کيلووات منظورمي گردد.
ضوابط واگذاري برق آزاد (کنتور موقت):
براساس آيين نامه تکميلي تعرفه هاي برق چنانچه محلي قبلا داراي انشعاب برق باشد، مالک موظف است پيش از تخريب ساختمان به شرکت برق اطلاع دهد تا کنتورهاي موجود جمع آوري شده و کنتور موقت نصب گردد. مهندس ناظر موظف است به مالک تذکر لازم را در اين مورد بدهد (مسووليت هرگونه حادثه در اين مورد به عهده مالک است).ساختمان هايي که جنب شبکه هاي سه سيم و يا با سطح مقطع ضعيف هستند، براي دريافت برق موقت ممکن است نياز به تقويت شبکه داشته باشند که امري زمان بر است. توصيه مي شود در اين مورد زودتر به شرکت برق مراجعه شود.
استفاده از برق آزاد بمنظور جوشکاري ممنوع است و در صورت نياز بايد از موتور جوش استفاده گردد.
نحوه کابل کشي تغذيه اصلي ساختمان:
در ساختمانهايي که از دووجه يا بيشتر به معابر عمومي مشرف مي باشند، انتخاب مسير برق رساني از طريق استعلام از امور برق مربوطه مشخص مي شود.مصارف تازير 30 کيلووات مي تواند از مسير هوائي تغذيه شود.چنانچه برقراري انشعاب از مسيرهاي هوايي انجام شود لازم است مسير لوله PVC در داخل ديوار از ارتفاع حداقل 2متر از کف معبر شروع شده و بنابه شرايط تابلوي کنتوري از بالا يا پايين تابلو منتهي به کليد اصلي تابلو وارد شود و درطول مسير بايد از حداقل تعداد زانو و اجباراً از نوع 45 درجه استفاده گردد.تغذيه تابلوي کنتوري براي مصارف 30 کيلووات و بالاتر از طريق مسير زميني (منشعب از شبکه هوائي يا تابلو و يا جعبه انشعاب) انجام مي شود. بدين منظور بايد در داخل ساختمان از لوله PVC (حداقل نمره 90) نصب شده در عمق 80 سانتيمتري و درمحل خمش از زانوي 45 درجه استفاده شود.به نحوي که خروجي لوله در سمت معبر عمومي تا 20 سانتيمتر به خارج از ساختمان امتداديافته و در محل ورود به تابلو کنتور نيز دقيقاً به زير کليد اصلي ورودي تابلو منتهي شود. قراردادن يک رشته سيم پيشرو جهت سهولت کابل کشي و کشيدن نوار زرد هشداردهنده روي لوله توصيه مي شود. اگر به واسطه وجود پارکينگ در طبقه زيرين ساختمان، تعبيه لوله به روش فوق (دفني) امکان پذير نباشد، مي توان روش هايي از قبيل لوله يا سيني از سقف طبقه زيرين و يا پيش بيني لوله در بتن سقف (با رعايت شعاع خمش در محل ورود به بتن) و يا روش هاي مناسب ديگر را با هماهنگي امور برق مربوطه و مهندس ناظر استفاده کرد.
در مجتمع ها و ساختمانهاي بزرگ که تعداد تابلوهاي کنتوري بيش از يک دستگاه بوده و بين تابلوها نيز کابل کشي ضرورت يابد کيفيت لوله گذاري و مسير تغذيه با هماهنگي امور برق و مهندس ناظر تعيين مي گردد.
نحوه ساخت و نصب تابلوهاي کنتوري:
تابلوي کنتور را متقاضي بايستي با هماهنگي کامل مهندس ناظر و با عنايت به موارد زيرساخته و نصب نمايد. در اين مورد توصيه مي شود از سازندگاني که مورد تائيد شرکت برق هستند استفاده گردد تا از مسائل احتمالي بعدي جلوگيري شود.
نحوه و کيفيت ساخت تابلوهاي کنتوري:
ضخامت ورق تابلو کمتر از 1.5 ميليمتر نباشد.
ارتباط بين فيوزها و کنتور و کليدهاي مينياتوري از طريق سيم افشان نمره 6 باشد.
ابعاد تابلو بايد به گونه اي باشد که ارتفاع بالاترين کنتور از کف تمام شده حداکثر 220 سانتيمتر و ارتفاع نمراتور پايين ترين کنتور از کف تمام شده حداقل 80 سانتيمتر باشد.
ابعاد تابلو بايد براساس کنتورهاي تک فاز الکترومکانيکي شيشه اي طراحي شود.
درصورت نياز به تعبيه سيم آنتن ـ تلفن ـ آيفون ـ اعلام حريق و …. پانل جداگانه اي جهت تابلو درنظرگرفته شود و اين قسمت هيچگونه ارتباط الکتريکي با تابلو برق نداشته باشد.
حفاظ روي قسمتهاي برقدار داخل تابلو نصب شده باشد (روي کنتورها ـ کليدهاي مينياتوري ـ کليد فيوزي ـ فيوزهاي فشنگي ـ شمشها و …)
کليه سيم ها به فاصله هر 20 سانتيمتر با کمربند کابل بسته شده و يا در داخل داکت پلاستيکي قرارگيرند.
سيم ها تماماً از نوع افشان و با روکش ترموپلاستيک و به سطح مقطع 6 ميليمترمربع باشد.
کليه سرسيمها درهر نقطه اتصال از فيوز فشنگي تا کنتور و کليد مينياتوري و ترمينال بايد قلع اندود يا مجهز به کابلشو بوده و داراي شماره باشند.
سوراخ روي شمش نول جهت بستن سرکابل ورودي بايستي با پيچ و مهره نيکلي نمره 6 درنظرگرفته شود.
عمق تابلو بايد به گونه اي باشد که کنتورها از مجراي خود بيرون نزنند و ضمناً داراي قطر مناسب باشد تا ورود دست دست و يا ابزار به داخل تابلو امکان پذير نباشد.
رنگ تابلو از نوع کوره اي يا الکترواستاتيک باشد.
روي کاور متحرک پلاک مناسبي جهت درج شماره شناسائي مشترک و شماره واحد ساختماني وي درنظر گرفته شود.
جهت نصب کنتور بر روي کفي تابلو لازم است کنتور بر روي پلي نصب گردد تا اولاً استحکام بيشتر شود و ثانياً پيچ هاي مونتاژ کنتور از بدنه تابلو بيرون نزند.
اگر محل کنتورهاي تعبيه شده از تعداد تقاضاي مشترکين بيشتر باشد بايد کاور فلزي موقت به صورت پرچ شده روي کاور متحرک قرارگيرد.
ارت نمودن بدنه تابلوي کنتوري الزامي مي باشد.
براي رنگ آميزي شين هاي مسي بايد از رنگ هاي استاندارد قرمز ـ زرد ـ آبي استفاده شود. بهتراست رنگ روکش سيم هاي مرتبط با هر فاز نيز با رنگ شينه آن مطابقت داشته باشد و شينه نول نبايد رنگ شود و بهتراست رنگ روکش سيم هاي مرتبط با آن به رنگ مشکي انتخاب شود و سيم ارت به رنگ زرد با نوار سبز استفاده گردد.
نحوه نصب تابلو :
تابلوي کنتور به سه روش توکار، روکار ايستاده و روکار ديوارکوب نصب مي شود. در نوع ايستاده نصب تابلو روي پايه الزامي مي باشد و جهت نصب تابلو به صورت ديوارکوب استفاده از رول بوت الزامي نصب تابلوهاي بيش از 12 کنتور به صورت ديوارکوب ممنوع مي باشد.
ارتفاع نصب تابلو بادرنظرگرفتن ضوابط زير به ترتيب اولويت تعيين مي گردد:
اولويت اول: آکس تابلو در ارتفاع 170 سانتيمتر از کف تمام شده قرارگيرد.
اولويت دوم: درصورت امکان پذيرنبودن اولويت اول حداکثر ارتفاع نمراتور بالاترين کنتور از 220 سانتيمتر بالاتر و نمراتور پايين ترين کنتور حداقل از 80 سانتيمتر پايين تر نباشد.
تابلوي کنتور بايد در نزديکترين فاصله ممکن از درب ورودي اصلي ساختمان قرارگيرد به نحوي که به راحتي قابل دسترسي و قرائت باشد و همچنين به گونه اي نصب شود که مانعي در مسير تردد افراد و وسائط نقليه نباشد. مقابل تابلو حداقل 1.5 متر فضاي آزاد وجودداشته باشد و همچنين نصب تابلو برق زير رامپ پله ها ممنوع مي باشد و فاصله تابلو کنتور از تاسيسات آب و گاز بايد حداقل 60 و 130 سانتيمتر باشد.

دفتر فروش:44764514-55253004
کارشناس فروش:09121724618
www.noorasaa.ir
شهر : تهران
تلفن : 09121544002
قیمت :
ایمیل : noorasaa.tabligh1398@gmail.com
فروش انواع جعبه پست
صندوقهاي پستي در دو نوع آماه و سفارشي قابل ارائه ميباشد که بنا بر سفارش و اندازه شما مشتريان گرامي تهيه و ساخته و در اسرع وقت تحويل داده ميشود جنس بدنه ، رنگ و نوع دريچه ميتواند طبق سليقه شما تعريف
فروش تابلوبرق سنگ شکن
تابلو برق دستگاه هاي شن و ماسه(سنگ شکن)) ساخت تابلو برق کنترل و قدرت دستگاه هاي معدن شن و ماسه(سنگ شکن) ساخت تابلو برق کنترل دستگاه هاي شن و ماسه PLCونمايشگرهاي مانيتورينگHMI نصب کنترل پي ال سي بر روي ماشين سنگ شکن، هدايت
فروش تابلوبرق معدن
ساخت و طراحي انواع تابلو هاي برق فشار قوي مدل ايستاده و پيانويي طبق سفارش مشتري و بر مبناي خط خردايش موجود نصب خازن ، اينورتر ، ساپ استارتر نقشه كشي الكتريكي و محاسبات وايرينگ بوسيله نرم Autucad بر مبناي استانداردهاي
فروش تابلوبرق سنگ بري
تابلو برق دستگاه سنگبري جهت روشن وخاموش کردن دينام ديسک برش وپمپ آب مورد استفاده قرار مي گيرد. اين تابلو بر روي کالسکه حمل دينام نصب مي گردد. شرکت نورآسا بابيش ازنيم قرن سابقه عرضه کننده انواع تابلوبرق هاي سنگ بري سنگ
فروش انواع تابلوبرق
نواع تابلوها تابلوي ايستاده قابل دسترسي از جلو، سلولي، تمام بسته ديواري که خود اين تابلو ها مي توانند اصلي يا نيمه اصلي ويا فرعي باشد. تابلوي اصلي: در پست برق و بطرف فشار ضعيف ترانس متصل است. تابلوي نيمه اصلي : اين گونه
فروش لوازم چاه ارت
فروش ملزومات چاه ارت صفحه مسي (30*30-40*40-50*50-60*60) سيم مسي در سايز هاي مختلف مواد چاه ارت ( بنتونيت ساده - بنتونيت اکتيو دار -مواد کاهندهGRMوLRM) محافظ صفحه ( آنود صفحه مسي ) فروش ميله ارت فروش پودر جوش کدولد (65g*90g*115g) فروش کلمپ
کليد و پريز اشنايدر مدل اسفورا
اريا توان نيرو 02136057081 02136057083 محصولات سري Asfora شرکت اشنايدر الکتريک با طراحي مدرن، قيمت مناسب، کيفيت بالا و کاراييهاي فراوان بهترين انتخاب براي ساختمان هاي مسکوني و اداري مي باشد. کليد و پريزهاي سري Asfora در دو رنگ سفيد و
کليد و پريز اشنايدر مرتن
اريا توان نيرو 02136057081 02136057083 مکانيزم هاي مرتن با بالاترين تنوع ، دست کارفرمايان و طراحان برق ساختمان را در انتخاب امکانات مورد نياز باز گذاشته است و در عين حال به دليل يکسان بودن مکانيزم ها براي تمامي مدل هاي مرتن ،