سیم بکسل حفاری و جرثقیل

اسلینگ بکسل پایتخت
پخش و فروش انواع سیم بکسل حفاری و جرثقیل
مراجعه کنید.slingboxel.blogfa.comبرای مشاهده دیگر محصولات شرکت به وبلاگ 

سیم بکسل حفاری و جرثقیل
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی الیافی سایز 3 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی الیافی سایز 4 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی الیافی سایز 5 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی الیافی سایز 6 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی الیافی سایز 8 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی الیافی سایز 10 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی الیافی سایز 12 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی الیافی سایز 14 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی الیافی سایز 16 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی الیافی سایز 18 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی الیافی سایز 20 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی الیافی سایز 22 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی الیافی سایز 24 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی الیافی سایز 26 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی الیافی سایز 28 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی الیافی سایز 32 میلیمتر

سیم بکسل 19*6 استاندارد با مغزی فولادی سایز 3 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استاندارد با مغزی فولادی سایز 4 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استاندارد با مغزی فولادی سایز 5 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 6 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 8 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 10 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 12 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 14 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 16 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 18 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 20 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 22 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 24 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 26 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 28 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 32 میلیمتر


سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی الیافی سایز 6 میلیمتر
سیم بکسل 19*6سیل با مغزی الیافی سایز 7 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی الیافی سایز 8 میلیمتر
سیم بکسل 19*6سیل با مغزی الیافی سایز 9 میلیمتر
سیم بکسل 19*6سیل با مغزی الیافی سایز 10 میلیمتر
سیم بکسل 19*6سیل با مغزی الیافی سایز 12 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی الیافی سایز 14 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی الیافی سایز 16 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی الیافی سایز 18 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی الیافی سایز 20 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی الیافی سایز 22 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی الیافی سایز 24 میلیمتر
سیم بکسل 19*6سیل با مغزی الیافی سایز 26 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی الیافی سایز 28 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی الیافی سایز 32 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی الیافی سایز 36 میلیمتر

سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی فولادی سایز 6 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی فولادی سایز 7 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی فولادی سایز 8 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی فولادی سایز 10 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی فولادی سایز 12 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی فولادی سایز 14 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی فولادی سایز 16 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی فولادی سایز 18 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی فولادی سایز 20 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی فولادی سایز 22 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی فولادی سایز 24 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی فولادی سایز 26 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی فولادی سایز 28 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی فولادی سایز 32 میلیمتر
سیم بکسل 19*6 سیل با مغزی فولادی سایز 36 میلیمتر


سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی الیافیسایز 8 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی الیافیسایز 10 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی الیافیسایز 12 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی الیافیسایز 14 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی الیافیسایز 16 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی الیافیسایز 18 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی الیافیسایز 20 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی الیافیسایز 22 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی الیافیسایز 24 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی الیافیسایز 26 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی الیافیسایز 28 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی الیافیسایز 32 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی الیافیسایز 36 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی الیافیسایز 40 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی الیافیسایز 44 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی الیافیسایز 48 میلیمتر

سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 8 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 10 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 12 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 14 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 16 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 18 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 20 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 22 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 24 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 26 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 28 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 32 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 36 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 40 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 44 میلیمتر
سیم بکسل 37*6 استانداردبا مغزی فولادی سایز 48 میلیمتر

سیم بکسل36*8 وارینگتون سیل با مغزی فولادی سایز 16 میلیمتر
سیم بکسل 36*8 وارینگتون سیل با مغزی فولادی سایز 18 میلیمتر
سیم بکسل 36*8 وارینگتون سیل با مغزی فولادی سایز 20 میلیمتر
سیم بکسل 36*8 وارینگتون سیل با مغزی فولادی سایز 22 میلیمتر
سیم بکسل 36*8 وارینگتون سیل با مغزی فولادی سایز 24 میلیمتر
سیم بکسل 36*8 وارینگتون سیل با مغزی فولادی سایز 26 میلیمتر
سیم بکسل 36*8 وارینگتون سیل با مغزی فولادی سایز 28 میلیمتر
سیم بکسل 36*8 وارینگتون سیل با مغزی فولادی سایز 32 میلیمتر
سیم بکسل 36*8 وارینگتون سیل با مغزی فولادی سایز 36 میلیمتر
سیم بکسل 36*8 وارینگتون سیل با مغزی فولادی سایز 40 میلیمتر
سیم بکسل 36*8 وارینگتون سیل با مغزی فولادی سایز 44 میلیمتر
سیم بکسل 36*8 وارینگتون سیل با مغزی فولادی سایز 48 میلیمتر

اسلینگ بکسل پیشرو در عرضه محصولات صنعتی ، معدنی ، دریایی و حفاری
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت با واحد فروش تماس حاصل نمایید
واحد فروش :02155423199
شماره تلفکس :02155409829
همراه :09121328582
آدرس : تهران .خیابان قزوین،بعد از خیابان غفاری نرسیده به شهرداری منطقه 11 ،پلاک 326
شهر : تهران
تلفن :
قیمت :
ایمیل : بدون ایمیل
شرکت دانش بنيان تجهيزات دقيق شاب ساري
شرکت دانش بنيان تجهيزات دقيق شاب ساري با هدف فعاليت در زمينه توليد دستگاه هاي اندازه گيري و ماشين آلات صنايع متالوژي شروع بکار کرده است. شرکت تجهيزات دقيق شاب ساري ( دانش بنيان) که در حال حاضر ابداع کننده و توليد کننده
شرکت تجهيزات اندازه گيري و ابزاردقيق بهروز
شرکت تجهيزات اندازه گيري و ابزاردقيق بهروز، با بيش از 20 سال سابقه در تامين انواع تجهيزات اندازه گيري، برق صنعتي و ابزاردقيق متناسب با نيازبه بهترين قيمت واحدهاي سازمان هاي پتروشيمي، واحد هاي ابزار دقيق ، فني و مهندسي ،
قيمت ورق دو جداره
فروش وقيمت ورق دوجداره وسه جداره هالو فروش مستقيم وبدون واسطه با ضمانت کتبي شرکت پوشش ايمن http://pooshesh-imen.ir [email protected] [email protected] [email protected]
پرفروش ترين انواع فنر هاي مدرن
براي ديدن دنياي فنر و کمک فنر هاي مدرن و با کيفيت شرکت ريما فر در پرسي سيpercici مي توانيد به سايت پرسي سيpercici مراجعه کنيد و انواع فنر لول و کمک فنر اسپرت و ريگلاژي پرايد پژو توليدي شرکت ريمافنر با 15 سال سابقه درخشان در توليد
دستگاه تعمير رادياتور خودرو بدون بازکردن انها
درامد بالا با دستگاه پيشرفته تعمير رادياتور ماشينهاي سواري وغيره بدون باز کردن لحيم و بدون جوشکاري با ضمانت باز گشت دستگاه و مبلغ خريد ده درصد کرايه حمل کسر ميشود براي خريد يک يا دوماه منتظر بمانيد
TOPTUL
ليفتينگ ابزار: فروش محصولات تاپ تول (TOPTUL) جهت هر گونه همکاري با شما از امادگي کامل برخوردار ميباشيم کافيست شما فقط درخواست خود را براي مافکس يا ايميل نماييد ما در اسرع وقت به شما جواب خواهيم داد. ليست محصولات تاپ تول به
تسمه حمل بار هيونداي
تسمه حمل بار (webbing slings) در اين بخش تسمه هاي حمل بار که از الياف نايلوني يا پلي استر ساخته مي شوند مورد بررسي قرار مي گيرند. الياف نايلوني در برابر بسياري از مواد قليايي مقاوم بوده و بيشتر کاربرد دارند٬ در حالي که مواد پلي
مکنت ورق گير
تهيه و توزيع انواع مگنت با برند هاي مختلف از ۳۰۰ کيلو تا ۵۰۰۰ مزاياي عمده مگنت هاي بالابر دائمي • ابعاد كوچك و وزن كم دستگاه مگنت • عمر طولاني و قدرت ثابت و بدون افت مگنت در طول زمان • عدم نياز مگنت به برق مصرفي، كابل،