تسمه حمل و فیکس بار

کالای فنی اتحاد :

وارد کننده و پخش کننده تسمه حمل بار در ایران میباشد.

مشخصات تسمه حمل بار به شرح زیر میباشد.

ابزار جرثقیل لیفتینگ :
وارد کننده و پخش کننده تسمه حمل بار در ایران میباشد.
مشخصات تسمه حمل بار به شرح زیر میباشد.

تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1 تن) :
تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1تن) ،1 متری ،عرض 2 سانتی متر
تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1تن) ،2 متری ،عرض 2 سانتی متر
تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1تن) ،3 متری ،عرض 2 سانتی متر
تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1تن) ،4 متری ،عرض 2 سانتی متر
تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1تن) ،5 متری ،عرض 2 سانتی متر
تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1تن) ،6 متری ،عرض 2 سانتی متر
تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1تن) ،7 متری ،عرض 2 سانتی متر
تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1تن) ،8 متری ،عرض 2 سانتی متر

تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2 تن) :
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2تن) ،1 متری ،عرض 5 سانتی متر
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم( 2تن) ،2 متری ،عرض 5 سانتی متر
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2تن) ،3 متری ،عرض 5 سانتی متر
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2تن) ،4 متری ،عرض 5 سانتی متر
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2تن) ،5 متری ،عرض 5 سانتی متر
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2تن) ،6 متری ،عرض 5 سانتی متر
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2تن) ،7 متری ،عرض 5 سانتی متر
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2تن) ،8 متری ،عرض 5 سانتی متر
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2تن) ،8 متری ،عرض 5 سانتی متر

تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3 تن) :
تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3تن) ،1 متری ،عرض 7.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3تن) ،2 متری ،عرض 7.5سانتی متر
تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3تن) ،3 متری ،عرض 7.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3تن) ،4 متری ،عرض 7.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3تن) ،5 متری ،عرض 7.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3تن) ،6 متری ،عرض 7.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3تن) ،7 متری ،عرض 7.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3تن) ،8 متری ،عرض 7.5 سانتی متر

تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4 تن) :
تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4تن) ،1 متری ،عرض 10 سانتی متر
تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4تن) ،2 متری ،عرض 10 سانتی متر
تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4تن) ،3 متری ،عرض 10 سانتی متر
تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4تن) ،4 متری ،عرض 10 سانتی متر
تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4تن) ،5 متری ،عرض 10 سانتی متر
تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4تن) ،6 متری ،عرض 10 سانتی متر
تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4تن) ،7 متری ،عرض 10 سانتی متر
تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4تن) ،8 متری ،عرض 10 سانتی متر

تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5 تن) :
تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5تن) ،1 متری ،عرض 12.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5تن) ،2 متری ،عرض 12.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5تن) ،3 متری ،عرض 12.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5تن) ،4 متری ،عرض 12.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5تن) ،5 متری ،عرض 12.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5تن) ،6 متری ،عرض 12.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5تن) ،7 متری ،عرض 12.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5تن) ،8 متری ،عرض 12.5 سانتی متر

تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6 تن) :
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،1 متری ،عرض 15 سانتی متر
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،2 متری ،عرض 15 سانتی متر
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،3 متری ،عرض 15 سانتی متر
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،4 متری ،عرض 15 سانتی متر
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،5 متری ،عرض 15 سانتی متر
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،6 متری ،عرض 15 سانتی متر
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،7 متری ،عرض 15 سانتی متر
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،8 متری ،عرض 15 سانتی متر
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،10 متری ،عرض 15 سانتی متر

تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8 تن) :
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،1 متری ،عرض 20 سانتی متر
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،2 متری ،عرض 20 سانتی متر
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،3 متری ،عرض 20 سانتی متر
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،4 متری ،عرض 20 سانتی متر
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،5 متری ،عرض 20 سانتی متر
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،6 متری ،عرض 20 سانتی متر
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،7 متری ،عرض 20 سانتی متر
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،8 متری ،عرض 20 سانتی متر
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،10 متری ،عرض 20 سانتی متر

تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10 تن) :
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،1 متری ،عرض 25 سانتی متر
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،2 متری ،عرض 25 سانتی متر
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،3 متری ،عرض 25 سانتی متر
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،4 متری ،عرض 25 سانتی متر
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،5 متری ،عرض 25 سانتی متر
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،6 متری ،عرض 25 سانتی متر
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،7 متری ،عرض 25 سانتی متر
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،8 متری ،عرض 25 سانتی متر
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،10 متری ،عرض 25 سانتی متر

تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12 تن) :
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،1 متری ،عرض 30 سانتی متر
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،2 متری ،عرض 30 سانتی متر
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،3 متری ،عرض 30 سانتی متر
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،4 متری ،عرض 30 سانتی متر
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،5 متری ،عرض 30 سانتی متر
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،6 متری ،عرض 30 سانتی متر
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،7 متری ،عرض 30 سانتی متر
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،8 متری ،عرض 30 سانتی متر
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،10 متری ،عرض 30 سانتی متر

هدف ما ارائه پیشنهاد برای کالای صنعتی مطابق با فعالیت و تاکید روی برآورده کردن نیاز های مشتریان است.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
واحد فروش :02166718326
شماره تلفکس :02166730330
همراه :09121120710
Email:[email protected]
وبلاگ : tools-ds.blogfa.com

مدیر عامل: داود سلوکی

مدیر تبلیغات : مهندس امین میرکیایی
شهر : تهران
تلفن :
قیمت :
ایمیل : بدون ایمیل
دستگاه تعمير رادياتور خودرو بدون بازکردن انها
درامد بالا با دستگاه پيشرفته تعمير رادياتور ماشينهاي سواري وغيره بدون باز کردن لحيم و بدون جوشکاري با ضمانت باز گشت دستگاه و مبلغ خريد ده درصد کرايه حمل کسر ميشود براي خريد يک يا دوماه منتظر بمانيد
ويبراتور
فروش محصولات ويبراتور ويبراس ايتاليا جهت هر گونه همکاري با شما از امادگي کامل برخوردار ميباشيم کافيست شما فقط درخواست خود را براي مافکس يا ايميل نماييد ما در اسرع وقت به شما جواب خواهيم داد. لطفا جهت دريافت بهترين قيمت
TOPTUL
ليفتينگ ابزار: فروش محصولات تاپ تول (TOPTUL) جهت هر گونه همکاري با شما از امادگي کامل برخوردار ميباشيم کافيست شما فقط درخواست خود را براي مافکس يا ايميل نماييد ما در اسرع وقت به شما جواب خواهيم داد. ليست محصولات تاپ تول به
تسمه حمل بار هيونداي
تسمه حمل بار (webbing slings) در اين بخش تسمه هاي حمل بار که از الياف نايلوني يا پلي استر ساخته مي شوند مورد بررسي قرار مي گيرند. الياف نايلوني در برابر بسياري از مواد قليايي مقاوم بوده و بيشتر کاربرد دارند٬ در حالي که مواد پلي
مکنت ورق گير
يفتينگ ابزار تهيه و توزيع انواع مگنت با برند هاي مختلف از ۳۰۰ کيلو تا ۵۰۰۰ مزاياي عمده مگنت هاي بالابر دائمي • ابعاد كوچك و وزن كم دستگاه مگنت • عمر طولاني و قدرت ثابت و بدون افت مگنت در طول زمان • عدم نياز مگنت به برق
محصولات توسن (TOSAN)
ليفتينگ ابزار: مرکز فروش و نمايندگي محصولات توسن (TOSAN) ميباشد. ليست محصولات توسن (TOSAN) دريل 6.5 توسن (TOSAN) دريل 10 توسن (TOSAN) دريل 10 سه نظام اتوماتيک توسن (TOSAN) دريل 13 توسن (TOSAN) دريل گيربکسي 13 توسن (TOSAN) ميني فرز آهنگري توسن
محصولات ايبل (ABLE)
ليفتينگ ابزار: مرکز فروش محصولات ايبل ميباشد. ليست محصولات ايبل (ABLE) ليفتينگ ابزار تنها وارد کننده محصولات ايبل (ABLE) وتنها نمايندگي ايبل (ABLE) در ايران ميباشد. انواع وينچ کشنده ايبل (ABLE) وينچ 800 ايبل(ABLE) وينچ
محصولات برانو چک اسلواکي (BRANO)
ليفتينگ ابزار: مرکز فروش محصولات برانو چک اسلواکي (BRANO) ميباشد. انواع جک دنده اي برانو چک اسلواکي جک دنده اي 2.5 تن برانو چک اسلواکي جک دنده اي 5 تن برانو چک اسلواکي جک دنده اي 10 تن برانو چک اسلواکي جک دنده اي 16 تن برانو چک